Sökning: "Siyabend Öz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Siyabend Öz.

  1. 1. Citylogistik : Godsflöden till och godshantering i ett köpcentrum

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Emma Neman; Siyabend Öz; [2019]
    Nyckelord :City logistics; freight transport; freight handling; actors; sustainability; Citylogistik; godstransporter; godshantering; aktörer; hållbarhet;

    Sammanfattning : Citylogistik är ett komplext fenomen som innefattar alla resor till, ut ur och inom ett utvalt stadsområde med vägfordon vars uppgift är hämtning eller leverans av varor. Städerna är en stor drivkraft till ett enskilt lands ekonomi och då godstransporter är fundamentala för vår befintliga livsstil är det viktigare än någonsin att godsflödet i städer fungerar för att öka tillgängligheten av produkter och material. LÄS MER