Sökning: "Självförtroende inlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Självförtroende inlärning.

 1. 1. NYANLÄNDA ELEVER OCH ARABISKAUNDERVISNINGEN Hur nyanlända elever i åk 6 upplever modersmålsundervisningen i arabiska och hur den påverkar deras inlärning av svenska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rasha Ajjanelhadid; [2023-06-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; modersmålsundervisning; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Forskningen fokuserar på elevens åsikter och erfarenheter för att utveckla effektivare undervisningsmetoder som tar hänsyn till elevernas kulturella och språkliga bakgrund. Två frågeställningar som ska besvaras är om eleverna tycker att arabiskaundervisningen är viktig och varför samt hur det påverkar deras inlärning av svenska som andraspråk. LÄS MER

 2. 2. Musikintegrerad matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Kolbrand; Linnea Lindberg; Saga Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :Matematik; musikintegrerad matematikundervisning; inlärning; motivation.;

  Sammanfattning : Musik och matematik är två skolämnen som har flera likheter. Enligt grundskolans kursplan ska matematikundervisningen innehålla kreativa aktiviteter för att utveckla elevers matematiska förmågor. LÄS MER

 3. 3. Lärare-elev-relationen och dess påverkan på elevernas motivation i matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Mehrnaz Rostampour; [2023]
  Nyckelord :Effective teaching; lärare-elev-relation; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att undersöka vikten av goda relationer mellan lärare och elever i matematikundervisning. I studien undersöker jag också lärarens profession utifrån begreppet”effective teaching” för att se hur den goda lärare-elev-relationen kan påverka elevens matematikinlärning. LÄS MER

 4. 4. Kan internetbaserade quiz med fokus på formativ bedömning användas i naturkunskapsundervisningen för gymnasieelever?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Anna Birve; [2023]
  Nyckelord :anonymitet; självbedömning; klassrumsklimat; internetbaserade kunskapstest;

  Sammanfattning : Formativ bedömning har visats ge stora positiva effekter på lärande och rekommenderas användas i grundskolornas undervisning. Dock har det inte varit helt enkelt att implementera metoden i skolan. Metoden förutsätter ett tryggt klassrumsklimat och trygga elever, omständigheter som inte alltid råder. LÄS MER

 5. 5. Investering och språkinlärning i ett it-baserat flexibelt sfi-klassrum

  Master-uppsats,

  Författare :Maria Wadenius; [2022-10-25]
  Nyckelord :sfi; investering; agens; identitet; kapital; ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur globaliseringen och Internet har påverkat investering och agens i språkinlärningen hos några sfi-elever i en speciell lärandeform på Komvux. Eleverna studerar sfi i en flexibel, it-baserad grupp, kallad kombi. LÄS MER