Sökning: "Självkontrahering"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Självkontrahering.

 1. 1. "Förmånsbeskattning - dispositionsrätt eller åtnjutande? - En problematisering av förmånsbeskattning på grund av dispositionsrätt till egendom inom anställningsförhållanden i framförallt fåmansföretag."

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emelie Kokkinakis; [2022-02-25]
  Nyckelord :Dispositionsrätt; Förmånsbeskattning; Självkontrahering;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om förmånsbeskattning med anledning av dispositionsrätt till egendom. Att huvudregeln är att en förmån som erhålls på grund av tjänst ska beskattas följer av 11 kap. 1 § i inkomstskattelagen. LÄS MER

 2. 2. Jäv för styrelseledamot i aktiebolag - En studie av 8 kap. 23§ ABL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Zahraa Al-Juboori; [2021]
  Nyckelord :8 kap. 23§ ABL; Styrelseledamot; Aktiebolagen; Aktiebolagsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka betydelsen av jäv för styrelseledamot enligt vad som stadgas i 8 kap. 23 § ABL. För att uppnå syftet har juridisk metod tillsammans med juridiska rättskällor varit utgångspunkten för uppsatsskrivandet. LÄS MER

 3. 3. Lojalitet. En komparativ bolagsrättstudie av i ledningsuppdraget inbyggda förpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joachim Savén; [2012-09-12]
  Nyckelord :Civilrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar och granskar styrelseledamots och VD:s lojalitetsplikt gentemot bolaget. Då det i svensk rätt i princip saknas explicit reglering av området kompareras det svenska rättsläget med det engelska och amerikanska för att studera och jämföra likheter och skillnader. LÄS MER

 4. 4. Jäv för styrelseledamot enligt 8 kap. 23 § aktiebolagslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Micael Karlsson; [2009]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att utreda betydelsen av jäv för styrelseledamot enligt 8 kap. 23 § ABL. För att uppnå det uppställda syftet har följande frågeställning formulerats. Vad konstituerar jäv för styrelseledamot enligt 8 kap. LÄS MER