Sökning: "Självledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet Självledarskap.

 1. 1. Självledarskapsom strategi. Kan vi leda oss själva bort från den negativa stressen och kan fysisk aktivitet underlättaprocessen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Ernst Holm; Febe Hindsfors; [2021-09-02]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; hälsa; självledarskap; stress;

  Sammanfattning : Introduktion: Stress är ett ökande problem i dagens samhälle och självledarskap har visat sig kunna förebygga stress på en individuell nivå. Det saknas däremot studier som undersöker självledarskap i samband med vart stressen kommer från. LÄS MER

 2. 2. Självledarskap - frihet under ansvar : En kvalitativ studie om att vara sin egen chef som anställd

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Suzanne Millmark; [2021]
  Nyckelord :Self-Leadership; Fenomenology; lived-experience; freedom; control; support; reflection; Självledarskap; fenomenologi; upplevelser; frihet; kontroll; stöd; reflektion;

  Sammanfattning :              The aim of the study was to investigate and gain an in-depth understanding of the lived experience of Self-Leadership among employees in organizations in Sweden with high degree of Self-Leadership Culture (SLC). To furfill the purpose, a qualitative method was applied in the form of unstructed interviews, whith four participants, which was analysed in an IPA analysis (Interpretative Phenomenological Analysis). LÄS MER

 3. 3. Kan du leda dig själv, kan du leda andra : Självledarskapets uttryck i mäklaryrket

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Hansson; Tobias Landin; [2021]
  Nyckelord :Självledarskap; Organisatoriskt ledarskap; Prestation; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur självledarskap tar sig uttryck i mäklaryrket, utifrån både ledar- och medarbetarperspektiv.  Metod: Efter att ha identifierat problemområde samt utformat en teoretisk referensram genomfördes totalt 11 semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Sensemaking Structures in Multiproject Settings and their Implications on Projects

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Isabella Hedström; Karl Magnil; [2021]
  Nyckelord :Sensemaking structures; discipline and chaos; self-leadership; multi-project setting; Meningsskapande strukturer; disciplin och kaos; självledarskap; flerprojektsmiljö;

  Sammanfattning : Previous research has shown that sensemaking structures within organizations are not only present, but vital in project settings. Informal individually produced sensemaking structures, such as task lists, are a mean to formulate ones' own project work into individual actions. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i småföretag : Konsten att axla rollerna entreprenör, ledning ochledare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ida Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; kommunikation; organisatoriska förutsättningar; självledarskap; stöd; ledaregenskaper; ledarskapets betydelse; ledarskapets inflytande;

  Sammanfattning : I denna studie har småföretagares upplevelse och förutsättningar att utöva ledarskap, inom åkeri- och maskinentreprenadbranschen undersökts. Detta med hjälp av frågeställningar som berörde ledaren, ledarskapet och organisatoriska förutsättningar. LÄS MER