Sökning: "Självmedkänsla"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Självmedkänsla.

 1. 1. Finns det ett samband mellan självmedkänsla och anknytningsstilar hos ungdomar?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Charlotte Brenner; [2020-07-08]
  Nyckelord :Självmedkänsla; anknytningsstil; anknytning; ungdomar; könsskillnader; Self-compassion; attachment styles; attachment; adolescents; gender differences;

  Sammanfattning : Självmedkänsla respektive anknytningsstil och sambandet däremellan, samt om anknytningsstil kunde predicera självmedkänsla, undersöktes hos (n=272) ungdomar (15-20 år). Självmedkänsla skattades via formuläret Self-Compassion Scale, anknytningsstil via Relationship Questionnaire. LÄS MER

 2. 2. Kan självledarskap och självmedkänsla reducera stress och förbättra hälsa i arbetslivet? : En kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Gröning; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Appraise Stress with Kindness: An Exploration of Predictors to Perceived Stress in White-collar Workers

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Zelda Jägryd; Jenny Månsson; Hedvig Ödahl; [2020]
  Nyckelord :perceived stress; identity threat; fear of negative evaluation; self-compassion; Social Sciences;

  Sammanfattning : Många individer upplever höga stressnivåer på arbetsplatsen. Denna uppsats avser att utforska sambandet mellan olika aspekter som påverkar arbetsrelaterad stress i organisationer. Studien undersöker sambandet mellan fem individuella variabler: identitetshot, rädsla för negativ evaluering, självmedkänsla, arbetsposition och genus. LÄS MER

 4. 4. Relationen mellan psykologisk flexibilitet/inflexibilitet, självmedkänsla, medkänsla för andra och välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Julia Ekendahl; Hanna Andreasson; [2020]
  Nyckelord :psychological flexibility; psychological inflexibility; compassion; self-compassion; well-being; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate how different psychological mechanisms are related to well-being. More specifically, the study investigated how psychological flexibility, psychological inflexibility, self-compassion and compassion for others were related to mental illness and life satisfaction. LÄS MER

 5. 5. Internetbaserad färdighetsträning och dess effekter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Erik Fransson Blasques; [2020]
  Nyckelord :acceptance and commitment training; buddhism; meditation; psykologisk flexibilitet; empati; medkänsla; självmedkänsla; rasism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Frågeställning: Syftet med detta arbete var att undersöka om interventioner baserade på ACT respektive buddhistisk meditation har en inverkan på psykologisk inflexibilitet, empati, medkänsla till andra, självmedkänsla samt modern rasism. Till detta hörde en explorativ frågeställning gällande eventuella skillnader i de båda metodernas inverkan på utfallsmåtten. LÄS MER