Sökning: "Självmedvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Självmedvetenhet.

 1. 1. Vårdpersonalens upplevelser av att vårda flyktingar : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Violetta Rashedi; Abraham Teklay Tekle; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; vårdpersonal; flyktingar; asylsökande; papperslösa; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste decennierna har Sverige förändrats till ett samhälle med olika nationaliteter. Att vårda flyktingar ställer ökade krav på vårdpersonalen då flyktingar är en heterogen grupp med komplexa vårdbehov, vården sker i tvärkulturella interaktioner i system som inte är strukturerade för flyktingar. LÄS MER

 2. 2. Bra vibrationer: Perspektiv på nybörjarundervisning i brass från pedagoger och logopeder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :David Strömberg; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Instrumentalundervisning; Nybörjare; Brassinstrument; Embouchure; Logopedi; Motorisk inlärning; Educational Science; Music Education; Instrumental teaching; Beginners; Brass instruments; Speech therapy; Motoric learning; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the methods used by brass teachers to instruct tone production and embouchure to young beginners, as well as examine what perspective that could be added to this subject by brass playing speech therapists. Data was collected from two focus groups – one with four experienced brass teachers, and one with two speech therapists with experience from brass playing. LÄS MER

 3. 3. En intervjustudie om konflikter och ledarskap i förskolan, med fokus på lågaffektivt bemötande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Emmy Sikström; [2020]
  Nyckelord :dilemmaperspektiv; kompensatoriskt perspektiv; konflikter; konflikthantering; kritiskt perspektiv; ledarskap; ledarskapsstilar; lågaffektivt bemötande; självmedvetenhet; barnsyn;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera förskollärares förståelse av sitt ledarskap i relation till konflikter, med ett fokus på det lågaffektiva bemötandet. Arbetet syftar mer specifikt till att skapa förståelse för hur förskollärarna anser att konflikter uppstår mellan vuxen och barn i förskolan samt hur de väljer att hantera det. LÄS MER

 4. 4. Ni stirrar! : Upplevelser av att leva i en synligt märkt kropp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Englund; Moa Malmsten; [2020]
  Nyckelord :Disfigurement; experience; lifeworld; nursing; Deformerat utseende; livsvärld; omvårdnad; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I ett samhälle som tillmäter utseendet stor betydelse kan det medföra såväl interpersonella som intrapersonella utmaningar att drabbas av en framträdande utseendedeformering. Syfte: Syftet var att beskriva personliga upplevelser av att leva med ett icke medfött, synligt deformerat utseende. LÄS MER

 5. 5. Sjöbjörn eller Landkrabba? : En undersökning av självskattning- och faktiskt resultat vad gäller simning och vattenlivräddning hos unga vuxna

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Daniel Olsen; [2020]
  Nyckelord :Simning; simtest; simförmåga; simkunnighet; livräddning; vattenlivräddning; livräddningstest; enkätundersökning; observation; självbedömning; självskattning; egenskattning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Uppsatsen undersöker självskattning mot faktiskt resultat i förmåga till simning och livräddning i vatten hos unga vuxna.  1. Hur många av deltagarna anser sig ha förmåga till simning och vattenlivräddning?  2. LÄS MER