Sökning: "Sjöborg Daniel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sjöborg Daniel.

  1. 1. Konstruktioner av Bofills båge : En undersökning av arkitektur och diskurs

    Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Sjöborg Daniel; [2018]
    Nyckelord :diskurs; kritisk diskursanalys; postmodernism; modernism; pastisch; Bofills båge; Stockholm; Södra station; Michel Foucault; Norman Fairclough; Thomas A. Markus; Deborah Cameron; Eva Eriksson; Elias Cornell; Ernst Brunner; Bengt Lagerkvist;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker diskurs kring det postmoderna byggnadskomplexet Bofills båge på Södermalm i Stockholm, som uppfördes mellan 1989 och 1992. Med utgångspunkt i teorier om kritisk diskursanalys undersöks utsagor i tre artiklar och ett TV-inslag som behandlar projektet, samt det sammanhang som utsagorna och projektet befann sig i. LÄS MER