Sökning: "Sjömän"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Sjömän.

 1. 1. “Vi sitter i samma båt” Konsten att förhålla sig till olika ledare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Alcén; Malin Nilsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :Ledarskap; delat ledarskap; medarbetarskap; sjöfart;

  Sammanfattning : För att underlätta den höga belastningen som ställs på enskilda ledare idag är det allt fler organisationer som väljer att dela på ledarskapet. Delat ledarskap anses som ett sätt att organisera annorlunda där organisationsstrukturen går från enskilt till kollektivt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Motivation till ett hälsosamt liv som svensk sjöman

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Henrik Lindén; Oskar Lindman; [2022]
  Nyckelord :Sjömän; motivation; fysisk aktivitet; kost; hälsa; rutin; sömn; övervikt;

  Sammanfattning : Hur håller sjömän motivationen uppe att leva ett hälsosamt liv och ta hand om sig själv och sin kropp, när förutsättningarna och omgivningen är ständigt skiftande? Detta är en problemställning många ombordanställda står framför under sina perioder ute till havs med stormar, oregelbundna arbetstider, varierande kost, begränsade träningsmöjligheter och sömnbrist. Det finns säkert flera faktorer, och det de alla har gemensamt är att de kan ha en påverkan på motivationen och energinivån hos den utsatte. LÄS MER

 3. 3. Kompetensförsörjning genom god arbetsmiljö : En studie om sjöbefälsstudenters syn på arbetsmiljön ombord och de förbättringar som krävs för att behålla kompetent personal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Anton Ådén; Adam Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Work environment; sexual harassment; competence provision; nautical officer; shipping; Arbetsmiljö; kränkande särbehandling; kompetensförsörjning; sjöbefäl; sjöfart;

  Sammanfattning : Samtidigt som transporter av gods till sjöss än idag utgör en grund för möjligheter att bedriva handel mellan olika länder står den svenska sjöfartsbranschen inför en utmaning i att rekrytera och behålla kompetent personal. Sjömän tenderar idag till att söka landbaserade arbeten och vid lärosätena i Kalmar och Göteborg är det långt ifrån samtliga sjöfartsstudenter som fullföljer utbildningen och blir ett tillskott till näringen. LÄS MER

 4. 4. En handbok för sjömän som vill segla på utlandsflaggade fartyg

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Nick Gibbs; Robin Eurenius; [2021]
  Nyckelord :MLC; seafarers handbook; sickness compensation; seafarer’s tax; moving abroad.; MLC; sjömanshandbok; sjukersättning; sjömansskatt; utlandsflytt.;

  Sammanfattning : Äventyr, värme och omväxling i livet var några av de anledningar som bidrog till att människor sökte sig till sjöss. Verkligheten såg annorlunda ut då än vad det har kommit till att bli idag. Förr gjordes fler världsomseglingar med fartyg och rederier med svenskt flagg och det spenderades mer tid till kaj. LÄS MER

 5. 5. Innovera mera : Med uppdragstaktik och tillit som vapen för utveckling och innovation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Henrik Börjesson; David Karlström; [2021]
  Nyckelord :creativity; cross-boarder transformation; development; developing leadership; Grounded theory; innovation; innovation as a collective achievment; innovation in public sector; leadership model; ledaership philosophy; military innovation; mission tactics; trust governance; grundad teori; gränsöverskridande transformering; innovation; innovation som kollektiv prestation; innovation i det offentliga; kreativitet; ledarskapsfilosofi; ledarskapsmodell; ledningsfilosofi; militär innovation; tillit; tillitsstyrning; uppdragstaktik; utvecklande ledarskap; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att utveckla en förståelse för vilka förutsättningar som råder för innovation och utveckling i Försvarsmakten samt vad som kan hindra respektive främja dessa och hur dessa förutsättningar förhåller sig till varandra.Vi har gjort detta genom en kvalitativ studie där vi intervjuat Försvarsmaktens utvecklingschefer. LÄS MER