Sökning: "Sjukförsäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Sjukförsäkring.

 1. 1. Är emotionellt krävande yrken också kvävande yrken? : En deskriptiv studie av skillnaderna i män och kvinnors uttag av sjukpenning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johan Ehrenpil; Hofstedt Patrik; [2018]
  Nyckelord :Ekonomiska drivkrafter; emotionellt krävande arbeten; hushållsarbete; jämställdhet; könssegregerad arbetsmarknad; könsskillnader; obetalt arbete; sjukförsäkring; sjukpenning.;

  Sammanfattning : Det finns ett gap mellan kvinnor och män avseende sjukskrivningar, då kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning än män. Detta har av forskningen förklarats av ett antal olika faktorer. LÄS MER

 2. 2. Utrikesfödda kvinnor och mammografi - vad upplever de som hinder för deltagande?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Magnus Pingol; Sara Laylani; [2017-05-19]
  Nyckelord :Mammografi; utrikesfödda kvinnor; hinder;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Alla kvinnor i Sverige mellan 40–74 år rekommenderas av Socialstyrelsen att delta i mammografiscreening. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters erfarenhet av bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance – Försäkringskassan (AWP-FK) - En e-Delphistudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Linda Eriksson; Magnus Bergman; [2016]
  Nyckelord :Productivity; Instrument development; Sickness insurance; Vocational rehabilitation; Work ability; Arbetsförmåga; Produktivitet; Instrumentutveckling; Arbetslivsinriktad rehabilitering; Sjukförsäkring;

  Sammanfattning : Försäkringskassan (FK) har i uppdrag av Sveriges regering att ge ekonomisk ersättning vid funktionsnedsättning och att utreda medicinska förutsättningar för arbete med tillförlitliga bedömningsverktyg. Vid kompletterande bedömning av medicinska förutsättningar för arbete har Försäkringskassan valt det arbetsterapeutiska bedömningsinstrumentet Assessment of Work Performance som en del av aktivitetsförmågeutredningen. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av hälsa hos hemlösa EU-migranter från Rumänien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Axel Fries; Sofia Haraldsson; [2015]
  Nyckelord :European Union; Romania; migrants; health; nursing; Europeiska unionen; Rumänien; migranter; hälsa; omvårdnad;

  Sammanfattning : Migrationen inom Europeiska Unionen har ökat de senaste åren vilket även har påverkat migrationen till Sverige, hemlösa EU-migranter som ofta är socialt utsatta är idag ett förekommande inslag i stadsbilden. Hälsa kan upplevas på olika sätt och det är viktigt att studera denna grupps upplevelser av hälsa då det finns sparsamt med forskning på området. LÄS MER

 5. 5. Utan namn är sjukdomen hemlös - En diskursanalys om framställan av symtomdiagnoser i rättsliga dokument

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Larsson; Fanny Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Symptom diagnosis; depiction; standard; standard-setting; sickness insurance system; alienation; stigma; versatile; ambiguous; diffused; symtomdiagnos; diskursanalys; socialkonstruktivsm; normbildning; stigmatisering; socialförsäkring; sjukförsäkring; rättsliga dokument; proposition; SOU; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine how symptom diagnosis are depicted and defined in different legal documents through a social constructionism point of view, with the help of a discourse analysis. The study also examined the standards that can be created with regards to symptom diagnosis and illustrates the different values that can contribute or counteract the creating of stigma. LÄS MER