Sökning: "Sjukgymnast Blomster"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sjukgymnast Blomster.

  1. 1. Unga fotbollsspelaresrörelsekontroll, mätt med The Matrix Movement and Performance screen, före och efter 11 veckorsträningsintervention.

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Anna Blomster; [2012]
    Nyckelord :fotboll; skador; okontrollerade rörelser; screening; skadeprevention;

    Sammanfattning : Bakgrund: Evidens finns för att träning inriktad på neuromuskulär kontroll, styrka och medvetenhet kan minska antalet skador i nedre extremitet hos fotbollsspelare. Brister i rörelsekontroll skulle kunna predisponera för smärta, dysfunktion och skador och vara en orsak till skaderecidiv. LÄS MER