Sökning: "Sjuksköterska-patient relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Sjuksköterska-patient relationer.

 1. 1. Bidragande faktorer till en god palliativ vård utifrån sjuksköterskans perspektiv – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marika Hedgårds; Jessica Kullberg; [2020]
  Nyckelord :Good nursing; Literature review; Nurse; Palliative care; God omvårdnad; Litteraturöversikt; Palliativ omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom palliativ omvårdnad förutsätts att patienten får behålla sin livskvalitet så långt det är möjligt. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att ge en god personcentrerad palliativ omvårdnad. Syfte: Att belysa de faktorer som bidrar till en god palliativ omvårdnad utifrån sjuksköterskans perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder inom somatisk vård gentemot personer med psykisk ohälsa : En integrativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Viktor Eriksson; Rasmuz Zachlund; [2019]
  Nyckelord :Stigmatizing; Nurses education; Attitudes; Nurse-patient relations; Stigmatisering; Sjuksköterskors utbildning; Attityder; Sjuksköterska-patient relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen idag visar att psykisk ohälsa ökar globalt. I samhället kan vi se en stigmatiserande och diskriminerande attityd gentemot personer med psykisk ohälsa. Det framgår att denna patientgrupp har ett större behov av vård men att de känner sig orättvist bemötta och behandlade inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av mötet med patienter med substansberoende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Andersson; Elin Nildén; [2019]
  Nyckelord :Experiences; Nurse-patient relations; Perceptions; Substance use disorder; Trust; Erfarenheter; Sjuksköterska-patient relationer; Substansberoende; Tillit; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Beroende ska ses som en sjukdom och kräver därmed vård anpassad till dess specifika behov. Patienter med substansberoende upplever stigmatisering och har negativa erfarenheter av vården, samtidigt som bemötandet från vårdpersonal är en viktig del i behandlingen för dessa patienter. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att möta den suicidnära patienten : Litteraturstudie

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Holmström; [2019]
  Nyckelord :Nurse-patient relationships; suicidal ideation; suicide attempts; suicide; experience.; Sjuksköterska-patient relationer; suicidtankar suicidförsök; suicid; erfarenhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid innebär att en människa avsiktligt och självförvållat skadar sig vilket leder till döden. Snabba och oförväntat försämrade tillstånd och död kan upplevas som oro och stress hos sjuksköterskan. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av livskvalité hos patienter med bensår : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Gulmira Asylbekova; [2018]
  Nyckelord :Bensår; venösa sår; erfarenheter; livskvalité; patientupplevelser; sjuksköterska- patient relationer; daglig aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Omkring 100 000 svenskar beräknas lida av bensår vilka kräver långa behandlingstider och medför ekonomiska kostnader för samhället. Olika sjukdomstillstånd såsom trauma och försämrad blodcirkulation anses som riskfaktorer. Att leva med bensår kan ha negativ inverkan på människors dagliga liv. LÄS MER