Sökning: "Sjuksköterskan"

Visar resultat 1 - 5 av 8084 uppsatser innehållade ordet Sjuksköterskan.

 1. 1. FAKTORER SOM PÅVERKAR SJUKSKÖTERSKORS TRYGGHET VID VÅRDANDET AV PATIENTER MED INFEKTIÖS ENDOKARDIT

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ellen Sivert; Maria Ringholm; [2023-06-28]
  Nyckelord :trygghetsfaktorer; sjuksköterskor; infektiös endokardit; teamarbete; patientsäkerhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Infektiös endokardit (IE) är en ovanlig men livshotande diagnos som ofta kräver lång behandling och vårdtid på slutenvårdsavdelning. Komplikationer kan uppstå och patienten kan hastigt försämras. Detta ställer krav på sjuksköterskan vars främsta ansvarsområden är att planera och leda omvårdnadsarbetet. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR ATT FÖREBYGGA SÅRINFEKTIONER En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hilma Strand; Elias Stenman; [2023-06-28]
  Nyckelord :Förebyggande åtgärder; omvårdnad; sjuksköterska; sårinfektion; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna är sårinfektion. Sårinfektioner är ofta smärtsamma, förlänger patientens sjukhusvistelse, skapar patientlidande och leder till ökade samhällskostnader. Trycksår, operationssår och bensår är några vanliga sår och utan korrekt omvårdnad finns risk att de drabbas av infektion. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS OCH PATIENTENS PERSPEKTIV AV POSTOPERATIV SMÄRTA En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olivia Fast; [2023-06-28]
  Nyckelord :patientens perspektiv; postoperativ smärta; postoperativ vård; Sjuksköterskans perspektiv; smärtmätning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har ofta hand om postoperativa patienter i sitt arbete, hur sjuksköterskan bejakar och upplever patientens smärta kan ha betydelse för omvårdnadsarbetet och vårdupplevelser för patienten. Sjuksköterskan använder sig av olika smärtskattningsskalor, hur upplever sjuksköterskan och patienten att använda sig av dessa objektiva skalor Syfte: Syftet är att undersöka sjuksköterskan och patientens perspektiv av postoperativ smärta. LÄS MER

 4. 4. PATIENTERS UPPLEVELSE AV DIGITALISERAD INFORMATION INFÖR KRANSKÄRLSRÖNTGEN Hur information delges och tas emot av patienten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Camilla Tonnqvist Palmertz; Eva Pipkorn; [2023-06-28]
  Nyckelord :digitaliserad information; digitalt verktyg; kranskärlsröntgen; patientinformation; chatt; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som skall genomgå kranskärlsröntgen och eventuellt PCI har behov av information om den förestående undersökningen. I samband med pandemirestriktioner våren 2020, ersattes ett informationsmöte i grupp med skriftlig information och ett digitalt verktyg, bestående av en informationsfilm samt en chatt-funktion. LÄS MER

 5. 5. Vilka faktorer har betydelse för sjuksköterskans identifiering av sepsis hos patienter på sjukhus? - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Hult; Louise Sandberg; [2023-06-28]
  Nyckelord :kompetens; vårdorganisation; personcentrerad vård; sepsis; septisk chock; screeningverktyg; sjuksköterska; symtombedömning; säker vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd utlöst av en infektion där immunförsvaret reagerar oproportionerligt och reaktionen blir så kraftig att den orsakar svikt av organfunktioner. Det är ett tidskritiskt tillstånd där identifieringen är av största vikt och dödligheten är stor världen över. LÄS MER