Sökning: "Skadestånd"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade ordet Skadestånd.

 1. 1. Fel i flera led - En undersökning av det inomobligatioriska skadeståndsansvaret för fel vid kommersiell handel med mängdvaror av standardkaraktär

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Axelsson; [2021-04-12]
  Nyckelord :Kommersiell handel; Handelskedja; Köprätt; Köplagen; Avtalsfrihet; Kanalisering; Skadestånd;

  Sammanfattning : I praktiken är det vanligt att försäljning sker i flera led. Om en part bryter mot köpeavtalet kan det drabba flera personer eller företag i en handelskedja. LÄS MER

 2. 2. Adekvat sannolik kausalitet? : Kausalitetsbedömning och -värdering vid skadestånd för miljöskada.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lehman Benson; [2021]
  Nyckelord :adekvat kausalitet; adekvans; adekvansläran;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skadeståndsansvar vid överträdelse av 2 kap. RF : - En analys över utvecklingen och framtiden för den konstitutionella skadeståndsrätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kaijser Julian; [2021]
  Nyckelord :skadestånd; rättighetsöverträdelse; 2 kap. RF; allmännas ansvar; regeringsformen; NJA 2014 s. 323;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet - En utredning och jämförelse mellan gällande rätt och föreslagna ändringar av LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Nilsson; [2021]
  Nyckelord :anställningsskydd; ogiltigförklaring av uppsägning och avsked; förändringar i LAS.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ogiltigförklaring och skadestånd inom ramen för ämnet tvister om uppsägnings- och avskeds giltighet. Uppsatsen använder en kombination av rättsdogmatisk och rättsanalytisk metod. LÄS MER

 5. 5. Barn som bevittnar brott mellan närstående - en systematisk utmaning - En studie om barn som bevittnar brott mellan närstående och förhållandet till det ersättningsrättsliga systemet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Gustafsson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Skadestånd; ersättningsrätt; brottsskadeersättning; brottsoffer; bevittna; barn; ;

  Sammanfattning : Studier tyder på att ungefär vart tionde barn i Sverige någon gång har bevittnat våld mellan närstående vuxna och barn som bevittnar våld mot en förälder kan inte enbart ses som opåverkade vittnen till våldet. Om och i så fall hur vi ska reglera situationen där barn bevittnar våld mellan närstående har diskuterats de senaste årtiondena. LÄS MER