Sökning: "Skadeståndsrätt Culpa"

Visar resultat 11 - 15 av 26 uppsatser innehållade orden Skadeståndsrätt Culpa.

 1. 11. "En borgerlig älsklingstanke" - en analys av föräldrars principalansvar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jakob Holmesson; [2012]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During 2010, a stricter form of parental liability was introduced in Swedish tort law. The reform meant that parents, regardless of their own negligence would be held responsible for damages that their children caused through criminal acts. The new liability was unique in many ways. LÄS MER

 2. 12. Arbetsgivarens principalansvar : - en studie om dess omfattning, syfte och arbetsrättsliga konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elisa Malm; [2012]
  Nyckelord :Arbetsgivarens principalansvar; handelsrätt; arbetsrätt; principalansvar;

  Sammanfattning : En grundläggande princip är att arbetsgivaren på ett företag har det yttersta ansvaret för sin verksamhet och sina anställda, även för vad som sker inom verksamheten. Då en arbetstagare vållar skada i tjänsten läggs ansvaret på arbetsgivaren, på grund av det så kallade principalansvaret. LÄS MER

 3. 13. Hälso- och sjukvårdens krav på informerat samtycke - en studie av dess ersättningsrättsliga betydelse

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frida Noldin; [2010-08-06]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Ersättningsrätt;

  Sammanfattning : Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innehåller numera en skyldighet för vårdpersonalen att informera patienten om bland annat hälsotillstånd, planerade åtgärders omfattning samt förknippade risker med sådana, och att inhämta samtycke till samtliga åtgärder som företas. För dessa krav på information och samtycke används ofta begreppet informerat samtycke. LÄS MER

 4. 14. Hyrköp av fast egendom - ett giltigt förvärv av fastighet? : En studie av hyrköpets innebörd och rättsverkningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Wibeke Sorling; [2009]
  Nyckelord :Hyrköp; förvärv av fast egendom; formkrav; Jordabalken; optioner; avtalsvillkor; leasing av fast egendom; culpa in contrahendo;

  Sammanfattning : Hyrköp av fast egendom är en relativt ny företeelse på fastighetsmarknaden. Hyrköpet innebär att en hyresgäst träffar hyresavtal med ett bostadsbolag som erbjuder en hyrköpsmodell och avtalet kombineras med en optionsrätt. LÄS MER

 5. 15. Prekontraktuellt skadeståndsansvar - en komparativ studie mellan svensk och engelsk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sven Albinsson; [2008]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Komparativ rätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att jämföra och analysera hur prekontraktuellt skadeståndsansvar regleras inom svensk och engelsk rätt. Studien lägger tyngdpunkten vid svensk rätt, varför denna beskrivs något mer ingående än den engelska. Den metodologiska ansatsen är såväl rättsdogmatisk som komparativ. LÄS MER