Sökning: "Skadeståndsrätt Culpa"

Visar resultat 16 - 20 av 26 uppsatser innehållade orden Skadeståndsrätt Culpa.

 1. 16. Framkallande av försäkringsfall - Vad innebär begreppet grov vårdslöshet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Lundberg; [2007]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Civilrätt; oklassificerad; Försäkringsrätt; Skadeståndsrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens fokus ligger på grov vårdslöshet, ett begrepp som har många nyanser i det svenska rättssamhället. Syftet är att försöka klargöra konceptet och då framför allt inom försäkringsrättens biförpliktelse, fram­kallande av försäkringsfall. LÄS MER

 2. 17. Culpa in contrahendo - En de lege ferenda analys av rätten till skadestånd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofie Strandberg; [2007]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att parterna vid en avtalsförhandling förhandlar på egen risk är en självklar utgångspunkt. Men redan under avtalsförhandlingar kan skadeståndsansvar uppkomma enligt rättsfiguren culpa in contrahendo. Culpa in contrahendo är en sammanfattande beteckning på olika klandervärda beteenden vid avtals ingående. LÄS MER

 3. 18. Principalansvaret med inriktning på att en handling skall vara utförd i tjänsten - en komparativ studie och en kritisk analys av det svenska rättsläget

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Björk; [2006]
  Nyckelord :Tort Law; Vicarious liability; Within the course of the employment; Pure economic loss; Skadeståndsrätt; Principalansvar; Utfört i tjänsten; Ren förmögenhetsskada;

  Sammanfattning : Svensk rätt tillämpar ett så kallat principalansvar. Principalansvar innebär ett ansvar för annans culpa och är med andra ord ett arbetsgivaransvar. Arbetsgivaren skall dock endast ersätta skada som arbetstagaren vållar i tjänsten. LÄS MER

 4. 19. Produktansvar till följd av underförstådda garantier

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson; [2005]
  Nyckelord :garanti; försäkring; produktansvar; skadeståndsrätt; ansvar;

  Sammanfattning : Produktansvar är det ansvar en tillverkare, säljare eller någon annan har för skada som uppkommer genom en levererad produkts skadebringande egenskaper. Enligt gällande rätt kan en säljare bli ansvarig gentemot en kommersiell köpare i Sverige för produktskador på två grunder, dels culpa, dels garanti. LÄS MER

 5. 20. Sista Blosset - en studie i svenska tobaksindustrins skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nicolas Strömbäck; [2005]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta arbete centrerar sig kring en av vår tids mest omdiskuterade hälsofrågor - tobaksrökning - och de skador vilka man som konsument kan ådra sig om man nyttjar tobaksprodukter samt den juridik man bör använda vid riktandet av en eventuell skadeståndstalan mot något av de tobaksbolag som tillverkar, marknadsför och säljer dessa produkter. Syftet med arbetet är att klargöra hur den svenska skadeståndsrätten behandlar den typ av skadeståndsfrågor som uppkommer vid tobaksrelaterade skador. LÄS MER