Sökning: "Skagius Ruiz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Skagius Ruiz.

  1. 1. COMMIT : ett internetbaserat stödsystem för KBT vid mild till måttlig ångest och depression - kvantitativ och kvalitativ utvärdering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/PsykologiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/PsykologiFilosofiska fakulteten

    Författare :Elisabet Gervind; Erica Skagius Ruiz; [2012]
    Nyckelord :KBT; face-to-face; mild till måttlig; depression; ångest; iPad; surfplatta; stödsystem; Internet; öppen studie; mixed methods; innehållsanalys;

    Sammanfattning : Syftet var att utvärdera hur det internetbaserade stödsystemet COMMIT fungerade som komplement till KBT face-to-face för personer med mild till måttlig ångest och depression. Internetportalen COMMIT med funktioner anpassade för att stödja behandling under och mellan samtal baserades på kunskap och teknik från internetbehandlingsforskning. LÄS MER