Sökning: "Skapande skola"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Skapande skola.

 1. 1. Och så levde hon lycklig i alla sina dagar... : En litteraturstudie om genusstrukturer i sagor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Agnes Lindell; Lovisa Törnebladh; [2019]
  Nyckelord :sagor; kvinnliga karaktärer; skola; genusperspektiv; normer;

  Sammanfattning : Hur framställs egentligen kvinnliga karaktärer i sagor och har dessa framställningar någon påverkan på barn i deras skapande av den egna könsidentiteten? Vi har utifrån forskning försökt besvara hur kvinnliga karaktärer framställs i traditionella sagor, samt hur barn uppfattar karaktärer i traditionella och i feministiska sagor. Då skolan har i uppdrag att aktivt motverka stereotypiska könsmönster och ge elever möjlighet till att finna sin unika egenart, anser vi att det är av hög relevans att studera hur de texter elever möter kritiskt kan granskas utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Handbok för kreativitet : En undersökning om kreativitet i relation till visuellt material och hur den blir gynnsam för lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Gabriella Kjellqvist; [2019]
  Nyckelord :Creativity; visual arts education; Design for learning; Semiotics; Kreativitet; bildpedagogik; Design för lärande; semiotik;

  Sammanfattning : I det här arbetet har begreppet kreativitet utifrån den konstnärliga området undersökts ur ett pedagogiskt perspektiv. Det empiriska materialet som består av svar från två enkätundersökningar och bilder från deltagare i en fokusgrupp har analyserats hur en bild med “rätt” resurser bidrar till en mångfald av idéer och skapar en kreativ bild. LÄS MER

 3. 3. Vad jobbar du som idag? : En kvalitativ studie om skapandet av yrkesidentitet och organisationen utav grundlärare med inriktning mot fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Robin Karlsson; Sofie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Fritidslärare; grundlärare med inriktning mot fritidshem med ett praktiskt estetiskt ämne; fritidshem; yrkesidentitet; professionsidentitet; ledarskap; fritidspedagog; fritidshemslärare; dubbla uppdraget.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete forskar vi kring hur fritidslärare utformar sin yrkesidentitet utifrån de ramfaktorer som finns i skolans organisation. Tidigare forskning och våra egna erfarenheter visar ett yrke som ser väldigt olika ut från skola till skola i både arbetsuppgifter och utformning. LÄS MER

 4. 4. "Och efter det besöket tittade vi på varandra och sa: Nu kör vi" : En studie om rastens syfte och påverkan på elever och lärare i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Calle Grip; [2019]
  Nyckelord :Rast; Rastverksamhet; inkludering; trygghet; lärmiljö; skolgård;

  Sammanfattning : Arbetet inleds med en redogörelse för läroplanen och vetenskapliga artiklar och litteratur redovisas. Syftet med examensarbetet är att undersöka lärarnas planering av rasten med hänsyn till elevernas förväntningar. Detta examensarbete utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Skapa eller inspirera : -Hur digitala verktyg i bildämnet används under tre bildlektioner på en högstadieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linus Johansson; Jennifer Olsen; [2018]
  Nyckelord :Bild; bildlärare; digitala verktyg; digitalisering; didaktiska triangeln; visuella metoder; skola;

  Sammanfattning : Detta är en fallstudie med syftet att studera hur digitala verktyg används vid bildlektioner. För att kunna besvara detta har vi observerat tre bildlektioner på samma skola i södra Sverige. LÄS MER