Sökning: "Skillnad mellan analys och reflektion"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Skillnad mellan analys och reflektion.

 1. 1. Att lära sig om sitt lärande : En läromedelsanalys om lärstilar och studieteknik i läromedel för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maja Engström Hellman; Johanna Jonsson; [2020]
  Nyckelord :The Dunn Dunn learning styles model; lärstil; studieteknik; metakognition;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa likheter och skillnader i hur läromedel för svenskämnet årskurs 4-6 utformar uppgifter med hänsyn till olika lärstilar och studieteknik. För att göra detta valdes två läromedel ut, läroboken Prima Svenska 6 och det digitala läromedlet Clio. LÄS MER

 2. 2. Mänskliga Rättigheter i T 4028-07 & T 58-96 : en analys av Nordmalingsmålet & Härjedalsmålet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Beatrice Ölund; [2015]
  Nyckelord :Vinterbetesrätt; Mänskliga Rättigheter; Ursprungsbefolkning; Samer; Minoritet; human rights; Rennäring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samer är Sveriges ursprungsbefolkning och har därför vissa rättigheter knutna till detta, bland annat har de rätt till land och vatten för att kunna upprätthålla och utveckla sina traditioner och sin kultur, en del av detta är renskötseln, som kan innebära säsongsbundna flyttningar med renar ner till kustlandet. Rättigheterna grundas i att renskötsel bedrivits över lång tid och även om det inte alltid varit fråga nedskrivna lagar så har de framträtt som rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Religion från 80- till 00 -tal En komparativ analys av två läroböckers avsnitt om hinduism utifrån sammanhang, språk, innehåll, det sociala och stil

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Josef Lagerkvist; [2010-01-25]
  Nyckelord :läroboksanalys; värderingar i läroböcker; religionskunskap; bilder av hinduism;

  Sammanfattning : Studien utgår från en syn på sakprosa i allmänhet och skolböcker i synnerhet som deltagare i ett nära samspel med samhället. Jag genomför i studien en komparativ textanalys av två läroböckers avsnitt om hinduism i ämnet religionskunskap på gymnasieskolan. Böckerna är av olika ålder, den ena är utgiven 1988 och den andra 2006. LÄS MER

 4. 4. Kvalitetsredovisning som policytext och dess betydelse för elever i behov av särskilt stöd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Eva Nilsson-Linder; [2009-03-26]
  Nyckelord :kvalitetsredovisningar; fristående skolor; mål- och resultatstyrning; likvärdighet; elever i behov av särskilt stöd; elever som ej når målen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och tolka kvalitetsredovisningar som policytext ikommuner, samt fristående skolor och relatera till detta till ”elever i behov av särskilt stöd”,samt att genom litteraturstudier och genom att ta del av tidigare forskning, få möjlighet tillreflektion, förståelse och insikt om policies betydelse för den sociala praktiken.Teori: Perspektiv är teoretiska abstraktioner vars funktion är att underlätta förståelsen av ettforskningsområde. LÄS MER

 5. 5. Backstagegrupper för chefer : Ledarutveckling genom erfarenhetsutbyte och reflektion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Martina Björklund; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ledarskapet i en organisation påverkar i hög grad hur organisationen fungerar. På senare år har forskningen mer och mer kommit att förorda det autentiska ledarskapet där vikten av förutsägbarhet, rättvisa, omsorg och en kombination av relationsinriktning och uppgiftsorientering betonas. LÄS MER