Sökning: "Skillnader Mellan svenska och tyska språk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Skillnader Mellan svenska och tyska språk.

 1. 1. ”Varför ska jag jobba?” : Om elevers motivation till lärande under språkvalslektionerna.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Pernilla Enmark; [2018]
  Nyckelord :språkvalslektioner; motivationsfaktorer; lärare och betyg;

  Sammanfattning : Studien har tagit ansats ur Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) av moderna språk. I den framkom att elever, speciellt inom språkvalsinriktningarna svenska och engelska, var omotiverade till arbete under dessa lektioner. LÄS MER

 2. 2. Migrationsverket vill veta vem du är och var du kommer ifrån! : En systemisk-funktionell analys av en tysk och en svensk informationsbroschyr för flyktingbarn

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Linda Pfister; [2016]
  Nyckelord :Textforschung; systemisch-funktionale Grammatik SFG ; kontrastive Linguistik; Soziosemiotik; unbegleitete minderjährige Flüchtlinge; Migrationsverket; Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. BumF ; Sachprosa; Informationsbroschüren; textforskning; systemisk-funktionell grammatik SFG ; kontrastiv lingvistik; sociosemiotik; ensamkommande flyktingbarn; Migrationsverket; Bundesfachverband unbegleitete minderjährige Flüchtlinge e.V. BumF ; sakprosa; informationsbroschyrer;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras två informationsbroschyrer för ensamkommande flyktingbarn, en svensk och en tysk. Syftet är att ta reda på hur sändarna beskriver de asylsökande, och om det finns skillnader i hur de olika länderna tilltalar flyktingbarnen. LÄS MER

 3. 3. Att prata om att äta och dricka : En kontrastiv studie av tyska och svenska

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Iris Hartl; [2016]
  Nyckelord :lexical typology; german; swedish; eating; drinking; lexikal typologi; tyska; svenska; äta; dricka;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om att äta och att dricka, och hur man kan prata om det på tyska och svenska. Målet är att belysa vad det är som styr användningen av så kallade intagningsbegrepp i dessa två språk. LÄS MER

 4. 4. ”VAD ÄR EN ’GRUF’?” En undersökning av vilka strategier som använts vid översättning av kulturspecifika ord i Hans Falladas Kleiner Mann, was nun?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sanna Gillberg; [2015-10-21]
  Nyckelord :tyska; Översättning; Kulturspecifika ord; Översättningsstrategier; Kleiner Mann; was nun?; Hur ska det gå för Pinnebergs?; Hans Fallada;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka översättningsstrategier som tillämpats av två svenska översättare vid översättningen av kulturspecifika ord i Hans Falladas roman Kleiner Mann, was nun? från 1932. De båda svenska översättningarna utkom 1933 respektive 2014. LÄS MER

 5. 5. En typologisk undersökning av studentuppsatseri svenska för nybörjare nivå A1

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Katja Merkle Söderholm; [2015]
  Nyckelord :typologisk markering; svenska som andraspråk; markeringsdifferentialhypotes;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att titta närmare på vilka morfologiska och syntaktiska avvikelser som förekommer i uppsatser skrivna av tysk- respektive engelsktalande studenter som har läst svenska motsvarande nivå A1 på universitetet. Detta för att se om avvikelserna kan förklaras med hjälp av den typologiska markeringsgraden av de grammatiska strukturerna. LÄS MER