Sökning: "Skillnader mellan Sverige och jamaica"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Skillnader mellan Sverige och jamaica.

  1. 1. Den "perfekta" stormen : En studie av nyhetstäckningen kring en naturkatastof i västerländska tidningar

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Elina Bengts; Christian Johansson; [2013]
    Nyckelord :Natural disaster; USA; Sweden; news-evaluation; news-coverage; comparison; Naturkatastrof; USA; Sverige; nyhetsvärdering; nyhetstäckning; jämförelse;

    Sammanfattning : Uppsatsen söker visa på hur medierapporteringen av en nordamerikansk naturkatastrof ser ut och skiljer sig från varandra i tidningars internetupplagor från olika västerländska länder utifrån sex syftesfrågor;På vilket sätt har amerikanska och svenska nyhetsmedier rapporterat om katastrofen?Vilka huvudsakliga teman skriver tidningarna om?Vilka källor kommer till tals?Vilka händelser fokuserar tidningarna på?Hur har ländernas tidningar rapporterat om länder katastrofen drabbade innan den nådde USA?På vilka sätt skiljer sig ländernas tidningar från varandra?Länderna utvalda för att besvara frågan är USA och Sverige, och tidningarna från respektive land uppsatsen använder för att besvara frågan är Washington Post, Huffington Post, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Den nordamerikanska naturkatastrofen som uppsatsen ska undersöka är orkanen Sandy, som mellan dagarna 22 och 31 oktober 2012 färdades från Jamaica till USAs östkust där den skingrades efter att ha orsakat skador för miljarder efter hela sin resväg. LÄS MER