Sökning: "Skillnader mellan svenska och persiska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Skillnader mellan svenska och persiska.

 1. 1. ”Om du inte kan deras språk, var trevlig även om de inte förstår dig så du kan visa med kroppen” : En kvalitativ intervjustudie om nyanlända vårdnadshavares upplevelse av svensk förskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sharareh Boroomand; [2020]
  Nyckelord :flykting; invandrare och nyanlända Samt föräldrars samverka och samarbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur nyanlända vårdnadshavare upplever mötet med pedagoger i svensk förskola. Studien handlar om vårdnadshavarnas upplevelser av pedagogernas kommunikation och bemötande och vilka likheter och skillnader vårdnadshavarna fått syn på, förskolor i Sverige i förhållande till förskolor i sina hemländer. LÄS MER

 2. 2. Multietniskt ungdomsspråk - En studie av ungdomsspråk i en gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Michella Chamun; [2015-06-30]
  Nyckelord :Etnicitet; identitet; multietniskt ungdomsspråk; könsskillnader;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka användandet av multietniskt ungdomsspråk och se på vilket sätt detskiljer sig från svenska som är normerande i skolan.Genomförandet har skett genom kvalitativ metod i form av observationsstudier samt intervjuer med lärare ochelever på en högstadieskola i Göteborg. LÄS MER

 3. 3. Skillnader mellan tvåspråkiga kontra enspråkiga barns läsprestationer: med eller utan läs och/eller skrivsvårigheter?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linda Ström; Andreas Ehlin; [2012]
  Nyckelord :Tvåspråkighet; enspråkighet; barn; dyslexi; lästest;

  Sammanfattning : Studier har visat att tvåspråkiga barn besitter både kognitiva fördelar och nackdelar jämfört med enspråkiga barn. Tvåspråkigas fördelar respektive nackdelar har visat sig vid minne, intelligens, problemlösning och tankeprocesser. LÄS MER

 4. 4. Algebra i gymnasieskolan : En jämförelse mellan innehållet i läroböcker i Sverige och Iran

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Omid Heidari Kohan; [2006]
  Nyckelord :Svenska Matematikläroböcker; Skolalgebra; Historisk algebra; Algebra; Al-Khwarizmi; Khayyam; Iranska Matematikläroböcker; Tekniska hjälpmedel;

  Sammanfattning : Studien handlar om algebra i läroböcker för dagens gymnasieskola. Studien vill också ge förståelse för vilka av ländernas läroböcker som stämmer överens med dagens forskning för att lära skoleleverna att lättare förstå algebran. LÄS MER