Sökning: "Skillnader och likheter mellan kina och sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Skillnader och likheter mellan kina och sverige.

 1. 1. A study of the legal protection for elderly employees - A narrative and comparative study between the Kingdom of Sweden and the People’s Republic of China

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Joakim Källén; [2020]
  Nyckelord :Employment Protection; Age Discrimination; Employer s Duties; Anställningsskydd; Åldersdiskriminering; Employment Protection in China; Employment Protection in Sweden; Duty to relocate; Omplaceringsskyldighet; Rehabilitation; Arbetsgivarens Rehabiliteringsskyldighet; Chinese Labour Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Äldre anställdas ställning på arbetsmarknaden är onekligen osäker. I detta arbete försöker jag att räta ut och förstå hur äldre arbetstagare är skyddade på arbetsmarknaden genom att undersöka hur gällande rätt är designat. LÄS MER

 2. 2. Hållbara städer i praktiken -En jämförande studie mellan Hammarby Sjöstad och Tangshan Bay Eco-city med utgångspunkt i planering utifrån hållbara modeller och hållbart stadsbyggande.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Halldin; Elin Helgesson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbara städer; hållbar planeringsmodell; Hammarby Sjöstad; Tangshan Bay Eco-city; SymbioCity;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har sedan 1987 definierats enligt Brundtlandrapporten "Vår gemensamma framtid" som en utveckling där dagens generations behov tillfredsställs utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Mångtydigheten i begreppet hållbar utveckling har däremot skapat en diskussion i samhället om vad som ska ingå i tolkningen av begreppet och år 1992 i Rio de Janeiro hölls en konferens där man arbetade fram ett program för en hållbar samhällsutveckling, Agenda 21, ett handlingsprogram för det 21:a århundradet. LÄS MER

 3. 3. Ett fastighetsregister i Kina och fastighetsregistret i Sverige : Jämförelse och förslag till förbättringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Yan Hu; [2018]
  Nyckelord :Cadastre; China; Sweden; Land Registry; Fastighetsregister; Kina; Sverige; Lantmäteriet;

  Sammanfattning : Fastigheter spelar en betydande roll i samhället. Fastighetsregister utgör grunden för en effektiv fastighetsmarknad, samhällsekonomi och kreditmarknad. Det utvalda kinesiska fastighetsregistret och fastighetsregistret i Sverige har ett antal likheter och skillnader. LÄS MER

 4. 4. Internprissättning : En komparativ studie om Sverige, Kina och Singapore utifrån medlemskap respektive icke-medlemskap i OECD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Frykmer; Jessica Thai; [2018]
  Nyckelord :Transfer pricing; transfer pricing laws and guidelines; arm’s length principle; price methods; documentation; cultural dimensions; OECD; Sweden; China; Singapore; Internprissättning; lagar och riktlinjer för internprissättning; armlängdsprincipen; prismetoder; dokumentation; kulturella dimensioner; OECD; Sverige; Kina; Singapore;

  Sammanfattning : Internprissättning anses vara ett av de mest kritiska problemen när det kommer till nationell och internationell beskattning. Den växande globaliseringen har resulterat i uppkomsten av många nya multinationella verksamheter, vilket även har till följd att transaktioner mellan företag med verksamhet i olika länder ökat. LÄS MER

 5. 5. Två kinesiska läroböcker för nybörjare i Sverige ur ett kulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :David He; [2017]
  Nyckelord :Bildanalys; Kinesiska; Kommunikativ förmåga; Kulturellt perspektiv; Kulturinslag; Läroböcker; Styrdokument; Textanalys;

  Sammanfattning : Läroboken är viktigaste läromedlet och utgångspunkt för elevernas lärande. Bra läroböcker som ger bakgrunder, analyser och översikter, samt överför ett innehåll ska svara mot styrdokumentens krav och behoven hos elever och lärare. LÄS MER