Sökning: "Skills supply"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden Skills supply.

 1. 1. Kompetensutvecklingens betydelse för att behålla personal och motivationsfaktorer för utveckling. : En studie inom detaljhandeln.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Roman Özdemir; [2021]
  Nyckelord :Competence; Competence development; Skills supply; Motivation; Retail; Kompetens; Kompetensutveckling; Kompetensförsörjning; Motivation; Detaljhandeln;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att få större förståelse för hur mellanchefer inom detaljhandeln motiverar sina medarbetare till kompetensutveckling och kompetensutvecklingens roll i bibehållande av de anställda. Studien har utgått utifrån en kvalitativ metod, där fem utvalda mellanchefer inom detaljhandel har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. ”Det är inte enkelt att dela kunskap därför att, hur ska man dela 20 års erfarenhet” : En kvalitativ studie om äldre medarbetares förutsättningar för kunskapsdelning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle; Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Amanda Isberg; Lovisa Södervall; [2021]
  Nyckelord :Knowledge sharing; Presuppositions for Knowledge sharing; Knowledge; Older Employees; Mapping experiences.; Kunskapsdelning; förutsättningar för kunskapsdelning; kunskap; äldre medarbetare kartläggning av erfarenheter.;

  Sammanfattning : Enbart en liten del av forskningen berör kunskapsdelning i syfte att möta kompetensförsörjningsutmaningar utifrån en förändrad demografi, till följd av en åldrande befolkning. Således har denna kvalitativa studie syftat till att bidra med kunskap om hur en organisation, genom kunskapsdelning, kan ta vara på äldre medarbetares kunskap. LÄS MER

 3. 3. ”Det känns ju fantastiskt att bli lite bekräftad” : En kvalitativ studie om undersköterskors motivation och arbetstillfredsställelse i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Celina Falk; [2021]
  Nyckelord :work motivation; job satisfaction; Assistant Nurse; elderly care; Herzberg s two-factor theory; Self-Determination Theory; arbetsmotivation; arbetstillfredsställelse; undersköterska; äldreomsorg; Herzbergs tvåfaktorteori; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : Undersköterska inom äldreomsorgen är det vanligaste yrket i Sverige, men också den yrkeskategori som har flest sjukskrivningsdagar. Arbetsbelastningen beskrivs som hög och arbetsvillkoren bristfälliga. LÄS MER

 4. 4. Platsidentitet och att flytta för innanförskap : - En kvalitativ studie om hur immigranter i Sverige identifierar sig med olika platser där de bott

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hannah Johansson; [2021]
  Nyckelord :Place identity; place attachment; sense of place; cultural identity; skills supply; Platsidentitet; platsförankring; platskänsla; kulturell identitet; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : Vi lever i en allt mer globaliserad värld som medfört en ökad frihet för individer att röra sig mellan länder, regioner, städer, byar eller landsbygder. Det har bidragit till att individer kan tillskriva sig flera identiteter utifrån upplevelsen av olika kulturer och platser. LÄS MER

 5. 5. Säkerhet på byggarbetsplatser med polskarbetskraft : En studie utifrån yrkesarbetarnas perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Bartosz Sulinski; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The construction industry in Sweden is growing steadily. This requires more professionalworkers. The supply of Swedish labor is not sufficient, and this results in Swedishconstruction companies bringing in labor from abroad. LÄS MER