Sökning: "Skjutbanor"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Skjutbanor.

 1. 1. Ventilation av inomhusskjutbanor

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Eric Bergman; Emma Gahne; [2019]
  Nyckelord :Firing; Shooting; Range; Small arms; Guns; Ventilation; CFD-simulations; Lead; Anania; Skjutbana; Vapen; Skytte; Luftföroreningar; Bly; Ventilation; Anania;

  Sammanfattning : Skytte med eldhandvapen skapar buller, utsläpp av farliga ämnen och risk för att avlossade projektiler missar sina mål och istället hamnar utanför skjutbanan. Att förlägga skjutbanor inomhus löser vissa av dessa problem. Samtidigt kan risken för att utsättas för farliga ämnen öka för dem som brukar skjutbanan. LÄS MER

 2. 2. Arsenik i dricksvatten - Hälsorisker samt riskbedömning av VA SYDs vattentäkt vid f.d. Grevie skjutbana

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ellinor Lundin; [2018]
  Nyckelord :dricksvatten; arsenik; förorenad mark; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Water is one of our most valuable resources and polluted water is possibly harmful to both humans and the environment. It is hence of great importance to maintain high quality in drinking water to protect human health. A large number of different contaminants and toxins spread in the environment have the potential to contaminate groundwater. LÄS MER

 3. 3. Bly i jord och växter: Tillväxt och blyupptag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Filip Roslund; [2015]
  Nyckelord :tillväxt; biotillgänglighet; jord; livsmedelsgränsvärden; blyackumulering; växtupptag; skjutbanor; Bly; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study investigates how lead content and bioavailability in soil affects growth and root/shoot ratio in three commonly cultivated species: wheat (Triticum turgidum), clover (Trifolium) and radish (Raphanus sativus). The study investigates the levels at which soil lead content contribute to toxic effects in plants, and when it may pose a risk to consumers. LÄS MER

 4. 4. Skjutbanors påverkan på mark och miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Sofia Åkesson; [2014]
  Nyckelord :shooting ranges; shooting; PAH; bly; förorenade områden; skytte; skjutbanor; PAH.; lead; contaminated sites; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Skjutbanor klassas av svensk miljölagstiftning som miljöfarlig verksamhet till följd av utsläpp av fasta ämnen, främst bly och PAH. I Sverige finns det totalt ca 5000 aktiva skjutbanor och många fler nedlagda. Den som bedriver en verksamheten måste skaffa sig kunskap om hur verksmaheten påverkar människors hälsa och miljön. LÄS MER

 5. 5. Platser för avskildhet : Att få vara ifred i offentliga rum

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Gustav Adhagen; [2014]
  Nyckelord :Avskildhet; Mötesplats; Offentliga rum;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker utifrån ett teoretiskt perspektiv offentliga rum och vilka funktioner dessa platser anses fylla. Det övergripande syftet har varit att studera hur aspekterna mötesplats och avskildhet behandlas i samband med begreppet offentliga rum. LÄS MER