Sökning: "Skogsstyrelsen"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet Skogsstyrelsen.

 1. 1. Skogsbruksskador på fossil åkermark : fältinventering av beviljade föryngringsavverkningar i Kristianstad kommun, Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Anton Neuwirth; [2021]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; skogsbruk; föryngringsavverkning; fossil åkermark;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i de beslut som beviljades för föryngringsavverkning med områden av fossil åkermark av Länsstyrelsen Skåne under 2018. En föryngringsavverkning får inte göras utan att man tar hänsyn till natur, forn- och kulturlämningar samt friluftsliv. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk jämförelse mellan certifierat och ocertifierat skogsbruk

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Sofia Andersson; [2021]
  Nyckelord :certifiering; FSC; generell hänsyn; lönsamhet; PEFC Certification; nature conservation; PEFC; profitability;

  Sammanfattning : I skrivande stund blåser det hårt kring skogsbruket och den svenska modellen att bruka den skogliga resursen är starkt ifrågasatt. Detta i en tid då skogen anses vara svaret på många av dagens hållbarhetsfrågor. Skogsbranschen har utöver kraven i skogsvårdslagen tagit fram egna riktlinjer för god miljöhänsyn i produktionsskog. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av behovet av en förenklad skogsbruksplan för små skogsägare

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :David Erik Höglund; [2021]
  Nyckelord :små skogsägare; Skogsbruksplan;

  Sammanfattning : Skogen är en viktig resurs för Sverige som bland annat skapar ekonomisk nytta och blir allt viktigare i omställningen till ett mer hållbart samhälle (Skogsindustrierna u.å). I denna omställning utgör de privata skogsägarna en viktig roll då de är den största gruppen skogsägare (Skogsstyrelsen 2018). LÄS MER

 4. 4. Hänsynsredovisning vid avverkningsanmälan : Komplex redovisning för ett mer hållbart skogsbruk?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Marilinn Lauridsen Andersson; Linn Olsson; [2021]
  Nyckelord :avverkningsanmälan; hänsynsredovisning; natur- och kulturvärden; Skogsstyrelsen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ylva Larsson Rosander; Vendela Björkman; [2021]
  Nyckelord :Skyddszon; natura-råd; hänsynsbeslut; äganderätt; ersättning; Natura 2000; skog; skogsvårdslag; hänsyn; naturreservat; nationalpark; värdekärna; naturvärde; tillstånd; Skogsstyrelsen; fastighetsgräns; transaktionskostnad; skogsbruk; naturvårdsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate buffer zones in forests close to a protected area; how they can occur and what consequences they may have for landowners. Protection of forests due to high nature values is a highly debated topic in Sweden. The debate has led to a governmental investigation concerning the subject. LÄS MER