Sökning: "Skolans friluftsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Skolans friluftsliv.

 1. 1. Så kommer vi ihåg friluftslivet från skolåren : Idrottlärarstudenters uppfattning av undervisningen i friluftsliv från deras skolår

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anna Wåhlin; [2021]
  Nyckelord :Outdoor life; Outdoor education; Engströms Logiker; Experience; belonging; PE Students; Friluftsliv; Skolans friluftsliv; Engströms Logiker; Upplevelser; Gemenskap; Idrottslärarstudenter;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte är att undersöka hur bilden och aktiveringen av friluftsliv ser ut hos dagens förstaårsstudenter vid idrottslärarprogrammen i Sverige och hur de upplevt sin egen friluftsundervisning under åren i skolan. Frågeställningarna som undersöks i studien är: Hur ser förstaårsstudenter på sitt eget friluftsliv? Vilka minnen har förstaårets idrottslärarstudenter av friluftsundervisningen från ungdomsskolan? Vilka drivkrafter påverkar lärande och utövande av friluftsliv för idrottlärarstudenter? Metod Studien har genomförts på förstaårsstudenter vid de nationella utbildningarna till idrottslärare. LÄS MER

 2. 2. Stormkök – lärarnas väg till friluftsliv : En kvalitativ studie om hur lärarnas synsätt påverkar undervisningen i friluftsliv

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Anders Sundelin; Hanna Ålander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka vilket synsätt verksamma och behöriga gymnasielärare i idrott och hälsa har på ämnesområdet friluftsliv. Studien avser vidare att undersöka vad lärarna anser är viktig kunskap i friluftsliv samt hur lärarnas synsätt speglas i lärarnas didaktiska val gällande undervisning och bedömning i friluftsliv. LÄS MER

 3. 3. ”Det är magneter som verkligen vill sitta ihop” : en studie om det skolbaserade friluftslivet och livslång rörelserikedom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Pernilla Malmborg; Eveline Molin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien är att ta reda på om friluftsliv literacy upplevs som ett möjligt pedagogiskt synsätt för ett utökat friluftslivsutövande i skolan, samt uppfattningen om huruvida denna undervisningsform kan bidra till ett livslångt lärande inom rörelse och friluftsliv. Frågeställningarna lyder: Hur arbetar lärare för att främja motivation och deltagande inom idrott och hälsa, och specifikt inom friluftslivsundervisningen? Hur påverkar olika förutsättningar undervisningen? Hur kan det skolbaserade friluftslivets kontext bidra till elevernas livslånga lärande inom och deltagande i fysiska aktiviteter? Metod: Studien genomförs i form av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Friluftslivsundervisningens form och utrymme på svenska gymnasieskolor : En kvantitativ undersökning av friluftsliv i idrott och hälsa ur ett lärarperspektiv

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Ida Ekåsen; [2021]
  Nyckelord :Form; Friluftsliv; Gymnasieskola; Idrottslärare; kvantitativ undersökning; lokalisation; Personlig syn; Utrymme; samband;

  Sammanfattning : Friluftsliv är viktigt för ämnet idrott och hälsa. Begreppet förklaras inte och aktiviteterföreslås inte till friluftslivsundervisningen, utan bestäms av idrottslärarna (Skolverket, 2017). Syftet var att undersöka utrymmet och formen friluftsliv ges i undervisningen och någrafaktorer till detta. LÄS MER

 5. 5. Hur förstår idrottslärare friluftsliv enligt grundskolans läroplan?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Niklas Einarsson; [2020]
  Nyckelord :Friluftsliv; Förutsättningar; Idrott och hälsa; Läroplan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur idrottslärare på högstadiet förstår läroplanen avseende friluftsliv samt hur dessa arbetar för att bedöma friluftsliv beroende på de förutsättningar som finns på skolan. Undersökningen är baserad på semistrukturerade intervjuer vilket är en typ av kvalitativ metod. LÄS MER