Sökning: "Skolans område"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade orden Skolans område.

 1. 1. Idrott och hälsa – ”i det lilla och i det stora” Rektorers uppfattning om möjligheter till fysisk aktivitet på gymnasiesärskolans individuella program

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Sarah Prosell; Maria Yderstedt Rödholm; [2020-06-23]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; idrott och hälsa; intellektuell funktionsnedsättning; gymnasiesärskola; ekologisk systemteori; frirum; tematisk analys;

  Sammanfattning : Forskning har visat att fysisk aktivitet minskar i tonåren speciellt för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta är ett aktuellt ämne som diskuteras flitigt i samhället just nu. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga tjänstemäns upplevelser av en mansdominerad byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Robert Nilsson; Nils Nyqvist; [2020]
  Nyckelord :Construction industry; female officials; macho culture; gender division of labor; sexual harassment; Byggbranschen; kvinnliga tjänstemän; machokultur; genusarbetsdelning; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida det mansdominerade byggarbetet och den machokultur som i vissa fall finns på arbetsplatsen påverkat kvinnliga tjänstemän i deras val av arbete, samt om de upplever att de märker av och påverkas av rådande normer och strukturer i arbetet. Metod: Examensarbetets datainsamling har genomförts på ett kvalitativt sätt i form av semistrukturerade intervjuer med sju kvinnliga tjänstemän från fyra olika byggföretag i Jönköpings län. LÄS MER

 3. 3. Hur undervisningen i kursen teknik 1 skiljer sig mellan svenska gymnasieskolor : En kvantitativ studie om ämnesupplägg i kursen teknik 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anders Sved; [2020]
  Nyckelord :Teknikundervisning; teknikämnet; tekniklärare; kursplanering; teknik 1; gymnasiet; genus; faktorer; ramfaktorer;

  Sammanfattning : I denna kvantitativa studie med 26 responderande gymnasielärare har faktorers påverkan på innehållet i kursen teknik 1 undersökts. Lärarna har deltagit i en websurvey samt delat sina övergripande planeringar för kursen teknik 1. LÄS MER

 4. 4. Gymnasielärares arbete med digitala verktyg och dess roll i idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mergim Spahija; Jasarevic Mirza; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Idrott och hälsa; IKT; Lärande; Skola; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur användningen av digitala verktyg i idrottsämnet sker, vilka digitala verktyg som används samt de möjligheter och hinder som elever och lärare ställs inför vid ett användande av digitala verktyg. För att kunna undersöka detta så har vi använt oss av kvalitativ metod i form av intervjustudier och vi har även använt av oss teoretiska modeller som TPACK och sociokulturellt perspektiv för att kunna analysera de resultat som vi har samlat in. LÄS MER

 5. 5. Att våga – elever, bildskapande och självförtroende : En kvalitativ intervjustudie om bildlärares didaktiska strategier för att stödja och stärka elevers självförtroende inom bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Viktoria Skärgård; [2020]
  Nyckelord :self-esteem; art education; phenomenography; Självförtroende; bilddidaktik; fenomenografi;

  Sammanfattning : I läroplanen står att ett av skolans uppdrag är att stimulera elevers självförtroende i undervisningen och tidigare forskning har visat att elevers självförtroende har koppling till deras prestationer i skolan. Självförtroende hos elever verkar emellertid vara ett relativt outforskat område inom bildundervisning. LÄS MER