Sökning: "Skolhuvudman"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Skolhuvudman.

 1. 1. ”…i Sverige finns det ingen likvärdighet…” En studie om huvudmannens uppdrag att erbjuda barn en likvärdig förskola av hög kvalitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Astrid Lilja; [2021-10-22]
  Nyckelord :Skolhuvudman; Förskola; Likvärdig; Huvudman; Kvalitet;

  Sammanfattning : Förskolans samhällsviktiga funktion i förhållande till barns rätt till utbildning har expanderat och det kompensatoriska uppdraget fått en större betydelse i förhållande till att förskolan har möjligheter att verka mot social ojämlikhet. Den här studien syftar till att beskriva hur huvudmannen arbetar för att skapa förutsättningar för barn att få tillgång till en likvärdig förskola av hög kvalitet. LÄS MER

 2. 2. En god samverkan? : Ur privatanställda skolsköterskors perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Åsa Rönning; [2021]
  Nyckelord :Cooperation; Health promotion; School nurses; Private; Qualitative; Hälsofrämjande; Privatanställda; Kvalitativ; Samverkan; Skolsköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskor ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande och verka för elevers rätt till likvärdig skolgång oavsett huvudman. Det har påvisats skillnader mellan möjligheter till att samverka mellan skolsköterskor anställda vid friskolor och kommunalaskolor vilket kan påverka skolsköterskors arbetssituation. LÄS MER

 3. 3. Blir det likvärdigt när vi gör olika? : En kvantitativ studie om dokumentation av extra anpassningar i några grundskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Charlotta Norlin Carlsson; Cecilia Engstrand; [2020]
  Nyckelord :dokumentation; digitala lärplattformar; enkätstudie; extra anpassningar; John Rawls; likvärdighet;

  Sammanfattning : Skollagen reglerar inte hur dokumentation av extra anpassningar genomförs. Detta beslut fattas av rektor eller skolhuvudman på varje enskild skola. Denna valfrihet kan leda till skillnader i hur dokumentationen utförs vilket i slutänden kan påverka likvärdigheten för elever. LÄS MER

 4. 4. Att säkerställa likvärdig utbildning för nyanlända : Ramfaktorer och intersubjektivitet i systematiskt kvalitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Lizette Wästerlund; [2015]
  Nyckelord :Intersubjektivitet; likvärdig utbildning; nyanländ; ramfaktorteori; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur vissa avgörande faktorer i organisationen av det systematiska kvalitetsarbetet gör att detsamma kan säkerställa en likvärdig utbildning för nyanlända elever. Studien har tillkommit i en kontext där antalet nyanlända elever drastiskt ökat på kort tid vilket skapat ett omedelbart behov av att se över skolans verksamhet på ett sådant sätt att nyanlända elevers förutsättningar att nå de nationella målen med utbildningen, säkerställs. LÄS MER

 5. 5. Ekonomi eller politiska beslut : Vad styr fristående gymnasieskolors lokalisering?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Ewa Dahlén; [2012]
  Nyckelord :Independent schools; Municipality held schools; Municipality; Geographical Pattern; Location; Economical factors; Political factors; School owners; School company; Urban areas; Profit; Free market; friskola; fristående skola; kommunal skola; geografiskt mönster; ekonomiska faktorer; politiska faktorer; skolhuvudman; urbana områden; utbildningsföretag; vinster;

  Sammanfattning : In the beginning of the 1990s the responsibility for the schools shifted from the government to the local authorities. This started an era with a freedom of choice for students where they themselves could choose which school to go to. LÄS MER