Sökning: "Skolkultur"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet Skolkultur.

 1. 1. Elevers rastaktiviteter. En jämförelse av elevers fysiska aktivitet på två grundskolor med olika geografiska förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Filippa Hernius; Frida Söderberg; [2019]
  Nyckelord :physical activity;

  Sammanfattning : Hälsa och fysisk aktivitet är ett omdiskuterat ämne i dagens samhälle. Den tekniska utvecklingen har lett till att människor är mer stillasittande än någonsin. Under vår utbildning i idrottsvetenskap väcktes nyfikenheten kring barn och ungas rörelse och det är bakgrunden till vårt val av ämne. LÄS MER

 2. 2. Att organisera för pojkars lärande : En studie av pojkars syn på framgångsfaktorer för lärande

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Marie Pilfalk; [2019]
  Nyckelord :Boys learning; Success factors; School culture; Relationship; Outdoor education; Pojkars lärande; skolkultur; framgångsfaktorer; utomhuspedagogik; relationer;

  Sammanfattning : This Master essay has examined boys´own view of success factors for learning. The attended school is organized with pupils from 6-16 years old. It is a school in West Sweden, which has good results among boys leaving school, the difference from the country´s results are significant. LÄS MER

 3. 3. Rektorers föreställningar gällande lärares kompetensutveckling

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Charlotte Helgesson; [2019]
  Nyckelord :discourse analysis; discourse theory; continuing professional education; collegial collaboration; competence development; leadership; principal; school culture; school development; strategy; diskursanalys; diskursteori; fortbildning; kollegialt lärande; kompetensutveckling; ledarskap; rektor; skolkultur; skolledare; skolutveckling; strategi;

  Sammanfattning : I läroplanen framgår att rektor har ett särskilt ansvar för att lärare ska få den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra sitt uppdrag på ett professionellt sätt. Detta får givetvis konsekvenser för rektors arbete. LÄS MER

 4. 4. En jämställd skola, men är den för pojkar? : Feminiseringen av skolan och dess påverkan på pojkars skolprestationer

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Alfred Norén; August Lägervik; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I industrialiserade länder runt om i världen blir pojkar utklassade av flickor i nästan alla skolämnen och betygsgapet mellan könen har de senaste decennierna växt och Sverige är inget undantag. Litteraturstudiens syfte är att undersöka huruvida feminiseringen av skolan kan förklara pojkars generella underprestation i förhållande till flickor sett till skolresultat. LÄS MER

 5. 5. Lärares förmåga att möta barn i behov av särskilt stöd : Hur organisationskulturer påverkar lärares arbetssätt i mötet med barn i behov av särskilt stöd inom grundskolan

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Erik Vig; [2018]
  Nyckelord :Skolkultur; kulturella aspekter; särskilt stöd; utvecklingsekologi;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate what organizational cultural differences exist between high and low-performing elementary schools within a community. The study also aims in making differences visible between the schools' working methods around pupils with special needs. LÄS MER