Sökning: "Skolsköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet Skolsköterska.

 1. 1. En etnografisk studie om möjligheter och hinder kring samverkan mellan elevhälsa och lärare på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annie Blom Björk; Frida Blomberg; [2021-02-18]
  Nyckelord :samverkan; elevhälsa; förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om en skolas elevhälsa och hur skolanslärare tillsammans med elevhälsan arbetar kring samverkan. Frågeställningarna berörmöjligheter och hinder till samverkan mellan professioner. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskan är en viktig aktör bland flera i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med övervikt och fetma : En intervjustudie med skolsköterskor i grundskolan

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Annie Åhlund; [2021]
  Nyckelord :Barn; folkhälsa; samverkan; skola; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund Övervikt och fetma i tidig ålder är riskfaktorer för att drabbas av ett flertal sjukdomar senare i livet. Skolsköterskor har goda möjligheter att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete för att förhindra uppkomst av övervikt hos barn : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Björkman; Frida Persson; [2021]
  Nyckelord :children; health promotion; qualitative; school nurse; overweight; barn; hälsofrämjande; intervju; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskors hälsofrämjande arbete inom elevhälsan fokuserar till att främja en hälsosam livsstil hos eleverna. De senaste 30 åren har andelen barn med övervikt mer än fördubblats. Övervikt under barndomen leder till ökad risk för psykisk ohälsa samt ökad risk för allvarliga hälsorisker i vuxen ålder. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors erfarenheter av att kommunicera med föräldrar som har barn med övervikt och fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Carolina Mårtensson; Lisa Björkman; [2021]
  Nyckelord :Communication; obesity; overweight; parents; school nurse; Fetma; föräldrar; kommunikation; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: De senaste 30 åren har övervikt och fetma bland barn i Sverige fördubblats. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas vid övervikt och fetma. Skolsköterskor har en viktig roll i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Samarbete och kommunikation med föräldrar utgör en central roll i skolsköterskans arbete. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars psykiska och sexuella hälsa vid konsumtion av pornografi : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nina Brage; Sarah Senya; [2021]
  Nyckelord :Pornography; mental health; sexual health; school nurse; adolescents; Pornografi; psykisk hälsa; sexuell hälsa; skolsköterska; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungdomars tillgång till internet gör pornografin lättillgängligt och inflytelserik. I svenska skolor påvisas brister inom sex och samlevnadsundervisningen där elevhälsans personal oftast inte inkluderas. LÄS MER