Sökning: "Skolval"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Skolval.

 1. 1. Det fria skolvalets geografi - En GIS-baserad studie av skolresor i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Tyko Lang; Jacob Tåqvist; [2020-08-29]
  Nyckelord :Nätverksanalys; GIS; Skolval; Skolresor; Mobilitet; Tillgänglighet; Göteborg;

  Sammanfattning : The implementation of school choice and the school voucher system have changed the geography of school trips in Sweden. The changing mobility of students have attracted a growing amount of research from various disciplines. LÄS MER

 2. 2. En likvärdig skola för alla.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Rebecka Gustafsson Lagergren; [2020-02-28]
  Nyckelord :Likvärdig skola; socioekonomisk bakgrund; mellanstadielärare; Sverige; Sydafrika;

  Sammanfattning : I arbetet har svenska och sydafrikanska lärares uppfattningar undersökts, kopplat till hurelevens socioekonomiska bakgrund kan hota möjligheten att få ta del av en likvärdig skola ochhuruvida skolval påverkar skolans likvärdighet. Det har undersökts genom sexsemistrukturerade intervjuer som har utförts ansikte mot ansikte. LÄS MER

 3. 3. SKOLVAL – PÅ VILKA GRUNDER? En kvantitativ och kvalitativ analys av hur skolor kommunicerar till väljande föräldrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Josefin Johansson; [2020-01-08]
  Nyckelord :Skolval; grundskola; hemsidor;

  Sammanfattning : Syfte:Att undersöka den skriftliga information som möter föräldrar som står inför val av grundskola för sina barn.Teori:DiskursteoriMetod:Kvantitativ textanalys och diskursanalysResultat:Svårt för föräldrar att göra ett välgrundat skolval enbart med hjälp av informationen på skolors hemsidor, detta eftersom skolornas faktiska resultat inte skrivs ut, kommunala skolors hemsidor är väldigt lika och svåra att jämföra samt att inga skolor, varken kommunala eller fristående skriver någonting negativt om skolan. LÄS MER

 4. 4. Hur gymnasieskolor framställer sig på sina hemsidor : En multimodal analys av tio fristående gymnasieskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Klara Steurer; [2020]
  Nyckelord :multimodal; social semiotic; choice of upper secondary school; school selection; equity; multimodal; sociosemiotik; gymnasieval; skolval; likvärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom kritisk granskning få en fördjupad förståelse av fristående gymnasieskolors multimodala kommunikation på sina hemsidor gentemot grundskoleelever och deras vårdnadshavare. Avsikten är att jämföra de friskolor i Stockholmsområdet som hade högst respektive lägst meritvärde för antagning höstterminen 2019. LÄS MER

 5. 5. Identitetsskapande vid byte från grundskola till grundsärskola : hos elever med autism som inte tillhör särskolans målgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Boström Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Integrering; stigmatisering; autismspecifik kompetens; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som, med en kritisk ansats och genom intervju med vårdnadshavare, har gett en ökad förståelse för vad ett skolbyte från grundskolan till grundsärskolan kan innebära för elever med autism, utan utvecklingsstörning. Fokus har dels varit på deras mående och syn på sig själva i relation till lärmiljön i de aktuella skolformerna, dels på vad som har lett fram till att deras vårdnadshavare har fattat ett beslut om att flytta sitt barn till grundsärskolan. LÄS MER