Sökning: "Skolveckohem"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Skolveckohem.

  1. 1. Det komplexa samspelet mellan kunskap, lärande och sociala färdigheter- Sex berättelser om före detta elevers skolgång på ett Skolveckohem

    Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Jenny Hansson; [2016]
    Nyckelord :HVB; NPF; Skolveckohem; scaffolding; Vygotskij; relational perspective; relationellt förhållningssätt; specialpedagogik; specialundervisning; special education; hemmasittare; rutiner;

    Sammanfattning : Abstrakt Hansson, Jenny (2016) "Det komplexa samspelet mellan kunskap, lärande och sociala färdigheter" - Sex berättelser om före detta elevers skolgång på ett Skolveckohem Syftet med denna studie är att ur ett specialpedagogiskt perspektiv bidra med kunskap och öka förståelsen för hur före detta elever på ett Skolveckohem med integrerad skola, uppfattade sin skolgång. Syftet är vidare att få elevers egna berättelser om skolans arbetsmetoder och undervisning bidragit till deras eventuellt vidare studier. LÄS MER