Sökning: "Skriftliga räknemetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Skriftliga räknemetoder.

 1. 1. Undervisning av algoritmer i lågstadiet – en studie med utgångspunkt i lärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathalie Krämer; Josefin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Algoritmer; Kvalitativ undersökning; Matematikundervisning; Teoretiskt ramverk.;

  Sammanfattning : Idag består en stor del av undervisningen i aritmetik på lågstadiet av att lära ut algoritmer. Detta trots att mycket forskning pekar på att algoritmräkning riskerar att hindra elevers matematiska utveckling. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur undervisningen av algoritmer planeras och genomförs. LÄS MER

 2. 2. Elevers variation av räknemetoder inom området addition med tankeled : En studie om vad lärare ser för möjligheter och svårigheter med olika skriftliga räknemetoder i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Maria Persson; Emma Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Addition med tankeled; matematik; skriftlig huvudräkning; skriftliga räknemetoder; årskurs 3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka räknemetoder elever använder inom området addition med tankeled, så kallad skriftlig huvudräkning. Syftet är även att redogöra för vilka möjligheter och svårigheter lärare ser med de olika metoderna. LÄS MER

 3. 3. Vad innehåller och vad förändras i matematikläroboken? : En läroboksanalys utifrån hur skriftliga räknemetoder har förändrats i läroböcker för årskurs 3 före och efter införandet av Lgr11.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pär Sundh; [2018]
  Nyckelord :Skriftliga räknemetoder; Läroböcker; Innehållsanalys; Läroplan; Kursplan; Traditionella algoritmen; Mellanledsräkning med talsorter; Tallinje; Valbar räknemetod.;

  Sammanfattning : I ett tidigare arbete (Sundh, 2016), analyserade jag 8 matematikläroböcker för årskurs 3. Den analysen ligger som grund för den här studien som utvidgar analysen till att vidare undersöka hur läroböcker inom matematik för årskurs 3 speglar kunskapskraven i respektive styrdokument Lpo94 och Lgr11, med fokus på skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion. LÄS MER

 4. 4. Skriftliga räknemetoder : en läroboksanalys inom matematik för årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pär Sundh; [2016]
  Nyckelord :Skriftliga räknemetoder; Läroböcker; Innehållsanalys; Kursplan; Traditionella algoritmen; Skriftlig huvudräkning; Tallinje; Valbar räknemetod.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie grundar sig i att det finns en stark tradition för människor att utföra matematiska beräkningar med skriftliga räknemetoder och för lärare att använda läroboken som struktur att planera matematikundervisningen ifrån. I mer än något annat skolämne utgår matematikundervisningen utifrån användandet av läroböcker. LÄS MER

 5. 5. Skriftliga räknemetoder : Hur de kan bearbetas i matematikundervisningen i årskurs 1-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Linda Engqvist; [2015]
  Nyckelord :skriftliga räknemetoder; matematikundervisning; beräkning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få djupare förståelse och kunskaper om hur skriftliga räknemetoder kan presenteras och bearbetas i matematikundervisningen. För att tillägna sig förståelse och kunskaper om detta fenomen genomfördes kvalitativa, semistrukturerade intervjuer bland lärare som har erfarenhet av att undervisa årskurs 3. LÄS MER