Sökning: "Skriftspråkslärande"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Skriftspråkslärande.

 1. 1. Skriftspråkslärande i den digitala tidsåldern : En empirisk studie av högstadielärarnas uppfattningar om den reviderade Läroplanens digitala inslag i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Richard Hedström; [2019]
  Nyckelord :Digitalt skrivande; multimodalt; digitala verktyg; sociokulturell lärandeteori; kvantitativ analys; högstadielärare; intervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka lärares uppfattningar av hur skärmanvändning påverkar skriftspråksundervisningen i svenskämnet. Från och med höstterminen 2018 gäller Skolverkets reviderade läro- och kursplaner med ökat fokus på digitalisering och användande av digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. Yngre barns möte med skriftspråket : En kvalitativ studie om skriftspråkssynliggörande i interaktioner mellan pedagog och barn under pedagogiska skriftspråkliga aktiviteter.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Magdalena Salawa; [2017]
  Nyckelord :skriftspråket; kommunikation; interaktion; yngre barn; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att söka ny kunskap om interaktioner som sker mellan barn samt barn och pedagoger under pedagogiska aktiviteter med fokus på skriftspråkslärande. Studien tar sin utgångspunkt i en sociokulturell teori. Metod som används under den här studien är observationer med hjälp av videoupptagning samt fältanteckningar. LÄS MER

 3. 3. Mot alla odds : Tre föräldrars berättelser om icke-talande barns tidiga läs- och skrivlärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Satu Vuorela; [2013]
  Nyckelord :Literacy education; nonvocal; augmentative and alternative communication AAC ; inclusion; Skriftspråkslärande; talstörning; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; inkludering;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att, utifrån ett föräldraperspektiv, undersöka vilka faktorer som har bidragit till att tre barn utan talförmåga, som använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), har kunnat uppnå läs- och skrivkunnighet. Som datainsamlingsmetod användes en kvalitativ samtalsintervju med föräldrar till barn som saknar talförmåga och använder AKK. LÄS MER

 4. 4. Barns syn på att lära sig läsa och skriva - Att ta tillvara på barns egna tankar om sitt första skriftspråkslärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marie Kjellsson; [2010-02-08]
  Nyckelord :barns syn; skriftspråkslärande; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en uppfattning om hur de äldsta förskolebarnen ser på sitt lärande. Mer specifikt hur de uppfattar att de lär sig läsa och skriva samt att låta barnens syn på sin tidiga skriftspråksinlärning få komma fram. LÄS MER

 5. 5. "Jag ska bli författare när jag blir stor" : elever utan tal utvecklar sin skriftspråklighet

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Andrea Atterström; [2010]
  Nyckelord :literacy education; nonvocal; SSPI; severe speech and physical impairment; AAC; augmentative and alternative communication; inclusion; skriftspråkslärande; läsa; skriva; AKK; alternativ och kompletterande kommunikation; inkludering; rörelsehinder;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skriftspråkslärande efter nybörjarstadiet, hos elever utan eget tal; med severe speech and physical impairment (SSPI) samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Frågeställningarna var följande:- Hur beskriver dessa elever själva sitt skriftspråkslärande?- Vilka fruktbara arbetssätt och miljöer för dessa elevers skriftspråkslärande finns dokumenterat i forskning?Metoderna innebar en livsberättelseintervju genom computer assisted personal interviewing (CAPI), samt systematiska litteraturstudier med en kvalitativ metasyntes som mål. LÄS MER