Sökning: "Skriva sig till läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 240 uppsatser innehållade orden Skriva sig till läsning.

 1. 1. Undersökning av hur pedagoger arbetar med digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen : Med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Fransson; [2022]
  Nyckelord :digital tools; reading difficulties; writing difficulties; Writing to Read; elementary school; digitala verktyg; lässvårigheter; skrivsvårigheter; Att skriva sig till läsning ASL ; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med att förebygga elevers läs- och skrivsvårigheter genom digitala verktyg inom F-3 och ämnet svenska. Forskningsfrågorna handlar om hur pedagogerna som medverkar i studien tolkar fenomenet läs- och skrivsvårigheter, samt på vilka sätt de arbetar för att främja inlärningen med digitala verktyg och vilka möjligheter respektive svårigheter de möter i undervisningen med stöd av digitala verktyg. LÄS MER

 2. 2. Att skriva för hand : Metoder för att lära ut handskrift i tidiga skolår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sofia Danielsson; [2022]
  Nyckelord :elementary school; handwriting; learning to write; legibility; handskrift; skrivundervisning; tidiga skolår;

  Sammanfattning : Att skriva för hand är en viktig förmåga som används frekvent, både i skolan och i vardagen. Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka aktuell forskning kring skrivundervisning med särskilt intresse för handskrift. LÄS MER

 3. 3. Ger mycket skrivande bra skrivande? : Om kopplingar mellan skrivande för hand och skriftlig produktion i ämnet tyska på högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Lukus Fondin; [2022]
  Nyckelord :Skriftlig textproduktion; skriva för hand; skriftlig språkfärdighet; läs- och skrivvanor; tyska; hjärnan; inlärning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka kopplingen mellan att skriva för hand och skriftlig produktion inom ämnet tyska. Även skriftlig produktion på digitala enheter, samt läsning av digitala och fysiska texter undersöks. LÄS MER

 4. 4. Lärares arbete med läsinlärning i förskoleklass och årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Elina Lodin; [2022]
  Nyckelord :läsinlärning; läsinlärningsmetoder; förskoleklass; årskurs 1; ljudningsmetoden; helordsmetoden; att skriva sig till läsning; bornholmsmodellen;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att få en fördjupad förståelse för hur lärare arbetar med läsinlärningen i förskoleklass och årskurs 1 samt deras uppfattningar om läsinlärning. Syftet är också att undersöka vilka läsinlärningsmetoder lärarna använder sig av och om de arbetar med samma metod/metoder med elever som har eller som de märker riskerar att utveckla lässvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Att skriva sig till läsning : En kvalitativ studie om läs- och skrivinlärningsmetoden Att skriva sig till läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tilda Andersson; Sophia Alun Rosvall; [2022]
  Nyckelord :ASL; Att skriva sig till läsning; läs- och skrivinlärning; digitala verktyg; svenska i F-3.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om hur lärare i F-3 tillämpar läsoch skrivinlärningsmetoden att skriva sig till läsning i undervisningen samt vilka för- och nackdelar lärare i F-3 ser med denna metod. En kvalitativ ansats används för att besvara studiens två forskningsfrågor. LÄS MER