Sökning: "Skuldsättning"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet Skuldsättning.

 1. 1. Hur påverkar ägarkoncentration och skuldsättning var för sig företags finansiella prestation? - En undersökning av finansiell prestation på medelstora svenska börsnoterade företag.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ludvig Alexandersson; Robin Gulliksson; [2020-05-05]
  Nyckelord :Ägarkoncentration; finansiell prestation; kapitalstruktur; agentteori; trade-off teori; pecking order-teori; svenska medelstora börsnoterade bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Studier kring hur ägarkoncentration och kapitalstruktur var för sig påverkarfinansiell prestation är spretig och ingen enhetlig bild existerar. Ägarkoncentration ser olika utberoende på vilken bolagsstyrning som tillämpas, den anglosaxiska eller kontinentala. LÄS MER

 2. 2. Bättre sent än aldrig – eller? : En kvantitativ studie om årsredovisningars aktualitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emil Hansson; Linn Nielsen; [2020]
  Nyckelord :Timeliness; Annual report; Unlisted companies; Lead time; Aktualitet; Årsredovisning; Onoterade företag; Lead time;

  Sammanfattning : Syfte: “Studiens syfte är att undersöka vad som förklarar svenska onoterade företags benägenhet att lämna in sin årsredovisning i ett tidigt eller sent skede”.   Metod: I denna kvantitativa studie har sekundärdata samlats in från databasen Retriever. LÄS MER

 3. 3. Ägarlägenhet och bostadsrätt : En stuide om bostadskostnader förknippade medägarlägenheter och bostadsrätter samt hur dessa påverkas av olika räntenivåer

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Eric Rhenman Österholm; Sebastian Hult; [2020]
  Nyckelord :Condominium; Owner-occupied apartment; cost of housing; interest rate; Bostadsrätt; ägarlägenhet; bostadskostnader; ränta;

  Sammanfattning : Den 1 maj 2009 infördes lagreglerna som tillåter bildande av ägarlägenheter, en för Sverige ny upplåtelseform. Till skillnad mot bostadsrätten innebär ett köp av en ägarlägenhet ett direkt ägande av en fastighet, närmare bestämt en ägarlägenhetsfastighet. LÄS MER

 4. 4. IFRS 16 påverkan på jämförbarheten och företagsvärderingar på Stockholmsbörsen : En kvantitativ studie om en ny redovisningsprincip för leasing

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Allert Norgren; Oskar Martinelle; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; leasing; operating leases; comparability; valuation and financial ratios; IFRS 16; leasing; operationell leasing; jämförbarhet; värdering och finansiella nyckeltal;

  Sammanfattning : Redovisningen av leasing har länge kritiserats för att väsentliga tillgångar inte redovisats i balansräkningen. I januari 2019 implementerades IRFS 16 som en ny redovisningsstandard för leasing. LÄS MER

 5. 5. Förklaringsfaktorer till variationer i effektiva skattesatser : En longitudinell studie av noterade företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Caveldin; Rebecca Orädd; [2020]
  Nyckelord :effective tax rates; firm size; leverage; capital intensity; R D intensity; profitability; political cost theory; political power theory; effektiva skattesatser; företagsstorlek; skuldsättning; kapitalintensitet; FoU-intensitet; lönsamhet; politiska kostnader; politisk makt;

  Sammanfattning : Syfte: Företags kassaflöden och vinster samt staters inkomster påverkas av hur mycket skatt som betalas av företag. Resultat i tidigare forskning om företagsstorlekens betydelse för effektiva skattesatser är motstridiga. LÄS MER