Sökning: "Skyddat boende"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Skyddat boende.

 1. 1. "Helst ska kvinnan vara halvt ihjälslagen" : en kvalitativ studie om hur personal på skyddat boende upplever kortsiktiga skyddsplaceringar av kvinnor utsatta för våld i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kristin Ardenstedt; [2021]
  Nyckelord :Skyddsplacering; Våld i nära relationer; Skyddat boende; Våldsutsatta kvinnor; Säkerhetsbedömning; Socialtjänsten; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur personal på skyddat boende beskriver effekter som blir av att kortsiktigt skyddsplacera kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Studien baseras på personalens perspektiv på skyddsplaceringar genom semistrukturerade intervjuer som genomförts med anställda i verksamheter som bedriver skyddat boende för kvinnor i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Socialtjänstens insatser - En avgörande faktor för de utsatta kvinnornas självständighet : Effekterna av Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Layla Weiss; Susanne Henricsson; [2021]
  Nyckelord :Social work; abused women; Covid-19; social services; Socialt arbete; våldsutsatta kvinnor; Covid-19; socialtjänstens insatser;

  Sammanfattning : Våldet mot kvinnorna är idag ett stort socialt problem som diskuteras världen över och är ett högst aktuellt ämne i Sverige. Socialtjänsten bär det yttersta ansvaret för att hjälpa och stötta dessa kvinnor. LÄS MER

 3. 3. En kartläggning av skånska kommuners preventiva arbete avseende våld i nära relation : Styrkor, begränsningar och förbättringsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Elsa Axelsson; Jasmin Blazevic; Ivana Djordjevic; [2021]
  Nyckelord :Equality; Intimate partner violence; Municipalities prevention work; Prevention of violence; Situational action theory; Scania; Jämställdhet; Kommuner; Preventionsarbete; Situationell handlingsteori; Skåne; Våld i nära relation; Våldsprevention;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem och ett hot mot kvinnors mänskliga rättigheter. Kommunerna har en central roll i det våldspreventiva arbetet, men i dagsläget finns inget lagstöd för hur detta arbete bör bedrivas. LÄS MER

 4. 4. "Vi blir kvinnornas livlina" - En kvalitativ studie om coronapandemins påverkan på kvinnojourens arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Alicia Hillman; Cayenne Westholm; [2021]
  Nyckelord :Kvinnojourer; Mäns våld mot kvinnor; Våldsutsatta kvinnor; Covid-19; Förändringsarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnojoursarbete och mäns våld mot kvinnor är två välstuderade ämnen i tidigare forskning. Målet med denna studie är dock att fylla den forskningslucka som existerar i relationen mellan dessa ämnen under den pågående coronapandemin. LÄS MER

 5. 5. Barns umgängesrätt med föräldrar på skyddat boende : En diskussion kring den avvägning som domstolen gör mellan en moders skyddsintresse och kontaktprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Henrik Stenbom; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER