Sökning: "Skyddat boende"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Skyddat boende.

 1. 1. Med djuret som gisslan : En studie om professionellas erfarenhet av husdjurens roll i arbetet med människor som ska lämna en våldsam relation

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Christina Rejbo; Jennifer Storm; [2022]
  Nyckelord :Domestic abuse; Men’s violence against women and children; Shelters; Women’s shelters; Pets; Violence against pets; Våld i nära relationer; Mäns våld mot kvinnor och barn; Skyddat boende; Kvinnojour; Husdjur; Våld mot husdjur;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt husdjurens roll och påverkan på våldsutsattas uppbrott från relationer där det förekommit våld. Vi har genom semistrukturerade intervjuer med personal på skyddade boenden och kvinnojourer tagit del av vad de har för kunskap, erfarenhet och egna resonemang kring mäns våld mot kvinnor och barn samt uppbrottsprocessen där det finns husdjur med i bilden. LÄS MER

 2. 2. De medföljande barnen : En kvalitativ studie om hur verksamma tillgodoser barns behov och rättigheter i skyddat boende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hanna Nilsson; Hanna Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :Children witnessing violence; children s rights; children s participation; intimate partner violence; safe house for women; staff; Barn som upplevt våld; barns rättigheter; barns delaktighet; våld i nära relationer; skyddat boende; verksamma;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain a greater knowledge and understanding of how staff in non-profit women shelters meet children's needs and rights in safe houses for women, and how staff in safe houses for women relate to children's participation. The study was based on a qualitative method where seven semi-structured interviews were conducted with staff in non-profit women shelters across Sweden. LÄS MER

 3. 3. "Isolering är våldsutövarens bästa vän" : En kvalitativ studie om socialtjänstens och kvinnojourens arbete med våldsutsatta kvinnor under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Büsra Korkmaz; Narmin Jamshir; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how Covid-19 affected the social services and women's shelter's work with abused women. Research is based on staff's experiences of whether the pandemic has made it more difficult for abused women to seek help and receive support. LÄS MER

 4. 4. Att vara i behov av skyddat boende : En litteraturstudie om våldsutsatta mödrar, deras barn och professionellas arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Lindholm; My Persson; [2022]
  Nyckelord :Våld i nära relation; skyddat boende; behov; livssituation; mödrar; barn; professionella; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har våld i nära relationer och hur våldet kan motarbetats fått ett allt större fokus. Forskning har visat att våldsutsatta mödrar är särskilt utsatta och att barn som bevittnat våld i hemmet är i stor risk att utveckla psykiska och fysiska hälsoproblem, även om barnet själv inte utsatts för våldet direkt. LÄS MER

 5. 5. Våldets djupa spår - När hans ord blir hennes sanning : En kvalitativ intervjustudie om hur våldet kan påverka våldsutsatta kvinnors självbild

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Ekelöf; Sandra Shamaoon; [2022]
  Nyckelord :self-image; normalization process; identity confusion; development process; the effects of domestic violence; självbild; normaliseringsprocess; identitetsförvirring; utvecklingsprocess; våldets effekter;

  Sammanfattning : Våldsutsatta kvinnor som tagit steget att lämna en destruktiv relation befinner sig i en ständig utvecklingsprocess i relation till sin självbild. Våldets negativa effekter på en individ kan vara mångfaldiga. En våldsutsatt person bär dock ofta en stark tro på en positiv förändring. LÄS MER