Sökning: "Skyddszon"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Skyddszon.

 1. 1. Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ylva Larsson Rosander; Vendela Björkman; [2021]
  Nyckelord :Skyddszon; natura-råd; hänsynsbeslut; äganderätt; ersättning; Natura 2000; skog; skogsvårdslag; hänsyn; naturreservat; nationalpark; värdekärna; naturvärde; tillstånd; Skogsstyrelsen; fastighetsgräns; transaktionskostnad; skogsbruk; naturvårdsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate buffer zones in forests close to a protected area; how they can occur and what consequences they may have for landowners. Protection of forests due to high nature values is a highly debated topic in Sweden. The debate has led to a governmental investigation concerning the subject. LÄS MER

 2. 2. Akademiska sjukhuset : Befintliga geotekniska och hydrogeologiska förhållanden och dess markförutsättningar för framtida byggnationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maya Bar-Am; [2021]
  Nyckelord :Subsidence; CRS trials; geotechnical investigation; Uppsala University Hospital; Sättningar; CRS-försök; geoteknisk undersökning; Akademiska sjukhuset;

  Sammanfattning : Akademiska sjukhuset är en stor, samhällsviktig verksamhet som har under de senaste tio åren genomgått flertalet ny- och ombyggnationer. Sjukhusområdet är beläget på Uppsalaåsen och befinns inom en primär skyddszon, vilket innebär en komplex geologi och krav på aktsamhet av grundvattnet som nyttjas för Uppsalas vattenförsörjning. LÄS MER

 3. 3. Konsten att samla upp släckvatten : En fallstudie av svensk släckvattenhantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Fredrik Roos Lindell; [2020]
  Nyckelord :Extinguishing water; rescue service; collection; extinguishing water resource; Släckvatten; räddningstjänst; uppsamling; släckvattenresurs;

  Sammanfattning : Släckvatten är den biprodukt som blir kvar efter att en brand är släckt och innehåller många olika föreningar som är skadliga för miljö och hälsa. Till exempel kan ett utsläpp av släckvattenslå ut en vattentäkt som tar många år och kostar många miljoner att återställa, om det ens går. LÄS MER

 4. 4. Vattenskyddsområden i Sverige inrättade 2013 - 2019 : föreskrifter och ersättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Hanna Johansson; [2019]
  Nyckelord :Water protection areas; protection regulations; Vattenskyddsområden; rådighetsinskränkningar; skyddsföreskrifter;

  Sammanfattning : För att säkerställa nuvarande och kommande generationers tillgång till rent vatten behöver vattentäkter skyddas med områdesskydd. När vattenskyddsområden bildas delas området in i skyddszoner beroende på behovet av skydd. LÄS MER

 5. 5. Riskreducerande åtgärder - effektutvärdering med tillämpning på transport av farligt gods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Martin Thomasson; [2017]
  Nyckelord :giftig gas; gasspridning; riskreducerande åtgärder; transport av farligt gods; riskbidrag; ADR-S delklass 2.3; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige bedrivs en omfattande transport av farligt gods på vägnätet, vilket medför allvarliga risker för samhället (Stenberg, 2007). För att hantera riskerna från transporten föreslås riskreducerande åtgärder, vars effekter dock är osäkra (Sanglén, 2005). LÄS MER