Sökning: "Sleep Education"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Sleep Education.

 1. 1. Att arbeta med yoga och mindfulness i undervisningen : en kvalitativ intervjustudie med sex lärare i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Maja Bäckman; Caroline Enderin; [2024]
  Nyckelord :idrott; idrottsundervisning; skolan; grundskola; gymnasiet; yoga; mindfulness; mental träning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur idrottslärare som använder sig av yoga eller mindfulness i sin undervisning gör för att forma sin undervisning i det samt vilka möjligheter och hinder det finns med yoga och mindfulness relaterat till undervisningen. Följande frågeställningar har studien utgått ifrån: Vad lyfter lärarna som viktigt vid utformningen av sin undervisning i yoga och mindfulness? Vilka för- och nackdelar ser lärarna med undervisningen i yoga och mindfulness? Vad bör man tänka på vid undervisning i yoga och mindfulness? Studien har använt sig av en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. "Många placeringar som har krävt mycket resurser har gjort att vi andra får stå tillbaka" : En intervjustudie om biologiska barns erfarenheter av familjehemsplaceringar – ett retrospektivt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Massara Daddi; Dalida Jabbo; Amanda Mörk; [2023]
  Nyckelord :Family home placement; biological children; psychosocial development; retrospective perspective; Familjehemsplacering; biologiska barn; psykosocial utveckling; retrospektivt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka vuxna biologiska barns erfarenheter av att vara familjehem och hur familjehemsplaceringarna har påverkat de biologiska barnen. Studien undersöker om den psykosociala utvecklingen har påverkat de biologiska barnen, hur erfarenheterna av att växa upp som biologiskt barn i familjehem har påverkat de vuxna individernas nuvarande livssituation och hur de biologiska barnen upplevde sin delaktighet i beslut gällande familjehemsplaceringar. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar patienters sömn under sjukhusvistelse : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Selvir Alagic; David Olsson; [2023]
  Nyckelord :Interventions; light; sound; sleep; temperature; Interventioner; ljus; ljud; sömn; temperatur;

  Sammanfattning : Background: The sleep patients receive in hospitals is not optimal and is disturbed by a variety of factors. Sleep is a fundamental part of the human body and is a state the allows for recovery and memory storage. LÄS MER

 4. 4. Prediction of dementia based on older adults’ sleep disturbances using machine learning: a controlled experiment.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Joel Nyholm; [2023]
  Nyckelord :Dementia; Sleep; Risk factors; Machine learning;

  Sammanfattning : Background. Sleep disturbances can indicate an increased risk of dementia. This study examines whether machine learning can predict this association and which sleep disturbance factors impact dementia. Methods. LÄS MER

 5. 5. Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med förmaksflimmer, samt vad som påverkar? : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Engel Riiga; Shpresa Berisha Grainca; [2023]
  Nyckelord :Atrial fibrillation; Lifestyle changes; Lifestyle modification; Quality of life; Förmaksflimmer; Livsstilsförändringar; Livsstilsmodifiering; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtarytmin globalt och associeras med ökad risk för utveckling av andra sjukdomar som negativt påverkar patientens hälsorelaterade livskvalitet. De flesta komorbida tillstånd som obesitas, hypertoni, alkoholöverkonsumtion, rökning, diabetes, och sömnapné kan påverkas genom livsstilsförändring. LÄS MER