Sökning: "Slitage"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade ordet Slitage.

 1. 1. Medveten röstuppvärmning för körsångare : Uppvärmning och uppsjungning – hur påverkar det körer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Viktor Olsson; [2020]
  Nyckelord :körsång; vokal uppvärmning; uppsjungning; kör och hälsa; kollektiv förberedelse;

  Sammanfattning : En god röstvård inom vokal musik börjar med medvetenhet och förståelse för vikten av uppvärmning och uppsjungning. Följande studie behandlar dessa begrepp inom körsammanhang, utifrån ett kollektivt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Nonlinear Approximative Explicit Model Predictive Control Through Neural Networks : Characterizing Architectures and Training Behavior

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tobias Bolin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Model predictive control (MPC) is a paradigm within automatic control notable for its ability to handle constraints. This ability come at the cost of high computational demand, which until recently has limited use of MPC to slow systems. LÄS MER

 3. 3. How durable are photostimulable storage phosphor plates? - An experimental study concerning wear and image quality

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Johan To; Oleg Stevanovic; [2019]
  Nyckelord :photostimulable storage phosphor plates; PSPs; longevity; image quality; wear; artifacts;

  Sammanfattning : Syfte: Att ta reda på hur lång livslängd en bildplatta har avseende slitage och bildkvalité. Material och metod: Tre fabriksnya bildplattor användes för att undersöka hur en enskild faktor i arbetsgången för bildgenerering påverkar bildkvalitén. Den första plattan exponerades och skannades 300 gånger. LÄS MER

 4. 4. Att främja en cirkulär ekonomi genom offentlig upphandling: En fallstudie om hur entrémattor kan upphandlas cirkulärt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Lisa Pedersen; [2019]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; cirkulär upphandling; cirkulära affärsmodeller och entrémattor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett sätt att angripa de miljöproblem vi står inför idag är att sträva mot en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi där avfall inte uppstår utan där produkter istället utnyttjas till fullo och material cirkuleras antingen via materialåtervinning eller regenereras via biosfären. LÄS MER

 5. 5. Rekommenderad framledningstemperatur i fjärrvärmenät baserat på rökgaskondensering : En beräkningsundersökning av rökgaskondensering och fjärrvärme i en medelstor svensk stad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emil Hwit; [2019]
  Nyckelord :flue gas condensation; district heating; Stora Enso Kvarnsveden Mill; energy costs; return and feed temperature; energy; rökgaskondensering; fjärrvärme; Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk; energikostnader; fram- och returledningstemperatur; energi;

  Sammanfattning : Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och mer än hälften av alla lokaler och bostäder får sin uppvärmning från gemensamma fjärrvärmeanläggningar. Rökgaskondensering producerar 11 % av all fjärrvärme vilket gör den till den tredje största fjärrvärmeproducenten i Sverige. LÄS MER