Sökning: "Sliva Hajo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sliva Hajo.

  1. 1. Orlistat : Viktminskning med orlistat

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Sliva Hajo; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Introduktion: Fetma är en sjukdom då kroppen har lagrat för mycket fett. Det kan bero på olika orsaker och en vanlig orsak är att kroppens energiintag är större än kroppens energiförbrukning och då kan överskottsenergin lagras som fett. LÄS MER