Sökning: "Slumpmässiga alkohol- och drogtester"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Slumpmässiga alkohol- och drogtester.

 1. 1. Alkohol- och drogtester ombord : En undersökning av svenska sjömäns attityder till slumpmässiga alkohol- och drogtester ombord

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Martin Löfvendahl; Andreas Klemmensen; [2018]
  Nyckelord :Random alcohol and drug test; workplace; attitude; qualitative thematic content analysis; Slumpmässiga alkohol- och drogtester; arbetsplats; attityd; kvalitativ tematisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Forskningen pekar på en konflikt mellan de krav vissa arbetsgivare har på att alkohol- och drogtesta sina anställda, respektive den eventuella ovilja arbetstagare av integritetsskäl kan ha att bli testade. I detta sammanhang råder det en oklarhet om vilka attityder svenska sjömän har till att bli alkohol- och drogtestade ombord på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Medarbetaren kvar - Drogen bort! : LKABs arbete för att säkerställa drogfria arbetsplatser.

  Kandidat-uppsats, Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kajsa Nilsson; [2012]
  Nyckelord :Prevention; arbetsmiljö; droger;

  Sammanfattning : Alkohol och droger är ett stort problem i dagens samhälle men förebyggande insatser har visat sig ge bra resultat för att minska denna problematik. Många företag i Sverige vill förebygga att de anställda är påverkade av alkohol eller droger på arbetsplatserna då detta leder till dålig arbetsmiljö och ökad risk för olyckor. LÄS MER

 3. 3. Helheten är större än summan av delarna- En kvalitativ studie om det drogförebyggande arbetet inom grundskolan samt inställningar och attityder till införandet av slumpmässiga, frivilliga drogtester

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lauren Carroll; Andrea Fokt; [2009]
  Nyckelord :Landskrona kommun drogtester.; risk- och skyddsfaktorer; Systemteori; primär och sekundär prevention; evidensbaserad; evidens; drogtester i skolan; drogtester; preventiv; drogförebyggande arbete; skolan förebygger; Risk and Protective Factors Theory and System Theory. Nyckelord: förebyggande arbete; Primary and Secondary Prevention Theory; evidence based practice; Keywords: drug prevention; drug testing schools; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilket drogförebyggande arbete som görs inom grundskolan idag samt vilka attityder skolsköterskor, kuratorer och drogsamordnare har till införandet av slumpmässiga, frivilliga drogtester i skolan. Med studiens syfte som utgångspunkt valdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av empiriskt material. LÄS MER