Sökning: "Smärtskattningsinstrument hos barn"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Smärtskattningsinstrument hos barn.

 1. 1. Barnsjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos barn i åldern 2-7 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Malin Zetterberg; Nina Ulander; [2019]
  Nyckelord :Documentation; education; pain assessment; pediatric nurse s experience routines; qualitative method; Barnsjuksköterskans erfarenhet; dokumentation; kvalitativ metod; rutiner; smärta; utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdandets mål är att lindra eller förhindra lidande. Barn som vistas på sjukhus utsätts många gånger för onödigt lidande. Som barnsjuksköterska har man en viktig roll i mötet med barnet, där barnets perspektiv alltid ska vara i fokus. LÄS MER

 2. 2. Smärtskattning av barn i förskoleåldern inom prehospital akutsjukvård : En integrerad systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marcus Carlsson; Niklas Forsberg; [2017]
  Nyckelord :pain assessment; pain measurement; prehospital; ambulance; children; pre-school; wounds injuries; pain management;

  Sammanfattning : Det är känt att ambulanspersonalens omhändertagande av barns smärta kan bli bättre. Akut smärta hos barn är en vanlig orsak till att barn söker ambulanssjukvård. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors förutsättningar för att bedöma barns smärta i länder söder om Sahara

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ann-Christine Lundblad; Lisa Öjerdal; [2016-06-07]
  Nyckelord :Nurses; pain; assessment; children; Africa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på att användning av smärtbedömning bör öka i ländersöder om Sahara. Alla barn ska ha tillgång till smärtlindring och det största antalet av världensbarn lever i länder med lågt Human Development Index (HDI), där sjukdom är den främstaorsaken till smärta. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors attityder och kunskaper om smärta och smärtskattning hos barn och ungdomar inom slutenvård : En interventionsstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anne Fransson; Kristin Stenke; [2016]
  Nyckelord :Pain; pain measurement; children; attitudes; knowledge; Smärta; smärtskattning; barn; attityder; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studier visar att sjuksköterskor ofta underskattar barns smärta. Vid omvårdnad av barn med smärta bör självskattning vara förstahandsvalet vid smärtskattning. LÄS MER

 5. 5. Barnsjuksköterskans upplevelse av postoperativ smärtbehandling - En intervjustudie på en pediatrisk vårdavdelning

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda-Sofie Öström; Pernilla Johnsson; [2015]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; postoperativ smärtbehandling; barn; upplevelse; kvalitativ studie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa barnsjuksköterskans upplevelse av postoperativ smärtbehandling hos barn som vårdas på en pediatrisk vårdavdelning inom slutenvård. Bakgrund: Att kunna bedöma, behandla och utvärdera barns smärta har en central roll i barnsjuksköterskans arbete. LÄS MER