Sökning: "Småbarnsavdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Småbarnsavdelning.

 1. 1. Kan vi få vara med? : En kvalitativ observationsstudie om de yngsta barnens inflytande undersamlingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lina Johansson; Anna - Karin Hoffman; [2021]
  Nyckelord :Förskola; samling; inflytande; toddlare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka toddlares möjligheter till inflytande under samlingen. Genom en kvalitativ forskningsansats och observationer har toddlares perspektiv försökts att tolkas och synliggöras. Åtta icke deltagande observationer har genomförts vid en småbarnsavdelning på en förskola i mellersta Sverige. LÄS MER

 2. 2. De yngsta barnen och demokrati - förhållningssätt och strategier : En studie som undersöker pedagogers förhållningssätt och strategier för att skapa inflytande och delaktighet för de yngsta barnen under utomhusvistelsen på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Jennie Burman; Moa Hedman; [2021]
  Nyckelord :Democracy; approach; strategies; influence; participation; Demokrati; förhållningssätt; strategier; inflytande; delaktighet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur de yngsta barnen i förskolan ges möjligheter till att utöva inflytande och delaktighet över sin egen situation. Målet med studien är att bidra med ökad kunskap om samspelet mellan de yngsta barnen och pedagogerna i relation till inflytande och delaktighet och att den kunskapen ska öka medvetenheten kring ämnet och användas i praktiken på förskolan. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av en trygg anknytning vid inskolning : En kvalitativ studie om fyra förskollärares uppfattningar om trygg anknytning vid inskolning på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Sjöberg; Carina Lagerqvist; [2020]
  Nyckelord :Trygg anknytning; anknytningsperson; trygg bas; trygghetscirkeln; inskolning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om fyra förskollärares uppfattningar om trygg anknytning vid inskolning på förskolan. De frågeställningar som vi ville undersöka var hur förskollärare beskriver trygg anknytning vid inskolning men även vilka svårigheter förskollärare upplever med att skapa en trygg anknytning vid inskolning samt hur förskollärare beskriver sin roll som anknytningsperson. LÄS MER

 4. 4. "Det har varit skönt att inte ha dessa himla bilarna" : En kvalitativ studie om de yngsta barnens val av lekmaterial

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Lisa Fogelström; Lina Ax; [2020]
  Nyckelord :förskola; småbarn; genus; lekmaterial; makt; positionering;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie där syftet är att utveckla kunskap om hur lekmaterial används på en småbarnsavdelning utifrån ett genusperspektiv. Studiens frågeställningar är: Vilket lekmaterial väljer flickor respektive pojkar? Hur använder flickor respektive pojkar lekmaterialet? Vilka uppfattningar har förskollärare om lekmaterial i den pedagogiska miljön? Studien utgår från den feministiska poststrukturalismens teoretiska begrepp makt och positionering. LÄS MER

 5. 5. Sågens och musikens betydelse för språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Orbal Sediqi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka sång och musikens betydelse för barns språkliga och motoriska utveckling på förskola. Vilka metoder används av pedagoger för att stärka och utveckla barns språk i förskolan? Studien genomfördes på två avdelningar på en förskola i Skåne där barn mellan ett och fem år har deltagit. LÄS MER