Sökning: "Small Open Econimics"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Small Open Econimics.

  1. 1. The Riksbank and International Interest Rate Dynamics

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Stefan Lindborg; [2019-10-21]
    Nyckelord :Interest rate; International Dynamics; Capital Flows; Small Open Econimics; DSGE; Riksbank; Sweden;

    Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER