Sökning: "Small- and medium-sized enterprises SME’s"

Visar resultat 1 - 5 av 378 uppsatser innehållade orden Small- and medium-sized enterprises SME’s.

 1. 1. Small and Medium-Sized Tourism Enterprises’ Response to COVID-19 : An Outlook of Business Resilience in Bali, Indonesia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Marcus Nilsson; Gustaf Ljunggren; Tobias Stein; [2023]
  Nyckelord :tourism; business resilience; SMEs; Bali; organizational adaptation;

  Sammanfattning : A majority of the businesses operating in the tourism industry are small and medium-sized enterprises (SMEs). This is especially true in small island destinations, where many SMEs often depend financially on tourism. This paper investigates what characteristics tourism SMEs that survived the COVID-19 pandemic in Bali have. LÄS MER

 2. 2. Sharing Knowledge is Sharing Power : A case study on inter-organizational knowledge transfer within a destination

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Pahlow Mariele; Cajsa Svensson; [2023]
  Nyckelord :Knowledge management KM ; Inter-organizational knowledge transfer; Destination management organization DMO ; Small and medium-sized enterprises SME s ; Destination development; Tourism stakeholders; Sustainable competitive advantage; Kalmar;

  Sammanfattning : The key to an organization's long-term success is a sustainable competitive advantage. In a global market characterized by fierce competition, organizations differentiate themselves no longer through their competitive position or technological or human resources but through knowledge. LÄS MER

 3. 3. Påverkar socialt ansvarstagande den finansiella prestationen? : En studie om svenska små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adam Khan; Torab Ramtin; [2023]
  Nyckelord :Corporate financial performance; Corporate social responsibility; small and mid-size enterprise; CSR; CFP; SME; ESG; ROE; ROA; Tobin´s Q; Företags finansiell prestation; Företags samhällsansvar; små och medelstora företag; CSR; CFP; SME; ESG; ROE; ROA; Tobin´s Q;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige är ett av de mest hållbarhets medvetna länderna i världen (Robecosam, 2021) med ett stort antal företag som prioriterar och rapporterar CSR-aktiviteter. Med det i åtanke är CSR ett växande intressant ämne vilket är ett omdiskuterat inom akademisk forskning, framförallt vilken effekt den har för företag som implementerar det. LÄS MER

 4. 4. Affärssystemets roll i beslutsfattandet inom SMF : En kvalitativ studie om affärssystemets påverkan på beslutsfattande inom små- och medelstora företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Michel Shafi; Sunita Walizai; Rudy Younan; [2022]
  Nyckelord :Enterprise Resource Planning Systems; ERP; ERP system; Information quality; Information overload; Information saturation; Management control; Decision making; Decision basis; IT system; Decision support; Information system; SME; Small and medium sized enterprises; Decision process.; Affärssystem; Informationskvalitet; Informationsöverbelastning; informationsmättnad; Ekonomistyrning; Beslutsfattande; Beslutsunderlag; IT system; Beslutsstöd; Informationssystem; SMF; Små-och medelstora företag; Beslutsprocess.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lättillgänglig och reliabel information blir betydande för effektivt beslutsfattande. Således identifieras förbättringen av beslutsfattande som den drivande orsaken till att företag införskaffar affärssystem som avser att skapa underlag, utföra analyser samt ta fram relevant data. LÄS MER

 5. 5. Designprinciper utvecklade för lyckad anpassning av ERP-system : En Action Design Research studie med fokus på ärendehantering och tidsplanering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Daniel Arvidsson; Markus Lämmel; [2022]
  Nyckelord :Action Design Research; Customization; Design Science Research; Design Principles; Enterprise Resource Planning System; Wicked Problems; Action Design Research; Anpassning; Design ScienceResearch; Designprinciper; Enterprise Resource Planning System; Wicked Problems;

  Sammanfattning : Studien undersökte vilka centrala designprinciper inom ärendehantering och tidsplanering som kan appliceras vid utveckling av ett anpassat ERP-system (Enterprise Resource Planning system) inom SMF:er (Små och Medelstora Företag). Anpassning av ERP-system inom SMF:er är ett komplext område med många komplikationer vilket gör det till en problemklass. LÄS MER