Sökning: "Smallay Smallay"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Smallay Smallay.

  1. 1. Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt - En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Emilia Freijd; Smallay Smallay; [2020]
    Nyckelord :Heart failure; experience; patient; sense of coherence; SOC; Hjärtsvikt; upplevelse; patient; känsla av sammanhang; KASAM;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig folksjukdom som idag ökar i prevalens, det är en av de vanligaste orsakerna till sjukhusvård, sjuklighet och dödlighet bland äldre. Sjukdomen går idag inte att bota utan kräver istället vård i form av lindring. Den kan påverka patienten på flera olika plan och innebära ett lidande. LÄS MER