Sökning: "Smarta kontrakt"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Smarta kontrakt.

 1. 1. Blockchain inom revision

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Kjellberg; Tobias Jonasson; [2023]
  Nyckelord :Blockchain; Revision; Smarta kontrakt; Kvalitativ studie; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problem Blockchain är ett tämligen nytt fenomen inom revision. I tidigare forskning går det att läsa om blockchain som ett nytt fenomen som kommer hjälpa revisorn att effektivisera och diversifiera sitt arbete. Andra forskare menar på att blockchain kan helt tar över professionen. LÄS MER

 2. 2. Blockchains and Smart Contracts for Cryptocurrency : An Analysis of Their Functionality and Performance

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oussama Safi; Melik Atabeyli; [2023]
  Nyckelord :Smart Contracts; Blockchains; Cryptocurrency; Digital assets; Consensus mechanisms; Smarta Kontrakt; Blockkedjor; Kryptovaluta; Digitala tillgångar; Konsensus mekanismer;

  Sammanfattning : Smart contracts are self-executing electronic contracts. Amongst its deployed applications in the digital world is providing a decentralized and transparent method for executing transactions of cryptocurrencies on blockchains. LÄS MER

 3. 3. An initial investigation of Automatic Program Repair for Solidity Smart Contracts with Large Language Models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Cruz; [2023]
  Nyckelord :Automatic Program Repair; APR; Large Language Models; LLM; Smart Contracts; Smart Contract Audit; Chat GPT; Cybersecurity; Automatisk Lagning av Kod; Stora språkmodeller; Smarta Kontrakt; Granskning av Smarta Kontrakt; Chat GPT; Cybersäkerhet;

  Sammanfattning : This thesis investigates how Large Language Models can be used to repair Solidity Smart Contracts automatically through the main contribution of this thesis, the Transformative Repair Tool. The Transformative Repair Tool achieves similar results to current state-of-the-art tools on the Smartbugs Curated Dataset and is the first published tool that uses Large Language Models to repair Solidity Smart Contracts. LÄS MER

 4. 4. Blockchain - Mirakelkuren för en effektivare revisionsprocess?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emil Alm; David Carlsson; [2023]
  Nyckelord :Blockchain; Efficiency; Digitalization; Audit process; Continuous audit; Decentralized database; Smart contracts; Blockchain; Effektivitet; Digitalisering; Revisionsprocess; Kontinuerlig revision; Decentraliserad databas; Smarta kontrakt;

  Sammanfattning : Inom revisionsbranschen tenderar arbetsbelastningen att vara extra hög, framför allt under de två första kvartalen vilket bidrar till hög stress och långa arbetsdagar. I dagens samhälle spelar den teknologiska utvecklingen en stor roll. LÄS MER

 5. 5. Avtalsingående genom smarta kontrakt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gustaf Strauss; [2023]
  Nyckelord :Smarta kontrakt; Smart contracts; Blockchain; Avtalsrätt; Avtalsingående smarta kontrakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Blockkedje-teknologin har skapat ett nytt verktyg för avtalsingående, så kallade smarta kontrakt. Smarta kontrakt möjliggör decentraliserade, digitala och autonoma avtal som exekveras av sig själva när ett antal parametrar är uppfyllda. En grundläggande fråga är om avtal enligt svensk rätt kan ingås på detta sätt. LÄS MER