Sökning: "Social Assistants"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Social Assistants.

 1. 1. Managing conflicting professionalisms: social assistants work with unaccompanied minors within the Swedish municipal social services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Roslund Gustavsson; [2020-06-12]
  Nyckelord :Social Assistants; unaccompanied minors; street-level bureaucrats; discretion; professionalism;

  Sammanfattning : This Masters thesis aimed to explore how social assistants have been impacted by the changes enforced since 2016 in their work with unaccompanied minors. They have worked in an ethically complex situation, of attempting to fulfil the needs of the unaccompanied minors, as this period has seen a restriction of the humanitarian ethos of Swedish migration policies, but also a movement towards new public management policies. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för samverkan mellan grundskola och grundsärskola : konsekvenser för elever i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gabriella Björk; Eriksson Maria; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; cooperation; participation; inclusion; integration; Samverkan; samarbete; delaktighet; inkludering; integrering;

  Sammanfattning : Studien består av kvalitativa data med kvantitativa inslag där insamlingen av empiri gjorts genom semistrukturerade intervjuer och webenkät. Syftet med studien var att studera vilka uppfattningar rektorer, undervisande lärare, speciallärare, specialpedagoger samt elevassistenter i grundskola och grundsärskola inom ett län i Sverige har kring samverkan mellan grundskola och grundsärskola, vilka förutsättningar som finns för samverkan mellan skolformerna, och hur det påverkar eleverna i grundsärskolan. LÄS MER

 3. 3. "De svåraste pedagogiska uppgifterna till de som har minst pedagogisk utbildning" : en kvalitativ studie om elevassistenten som specialpedagogisk insats

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therese Lindbom; [2020]
  Nyckelord : a school for all ; effort; inclusion; individualized educational plan IEP ; special education; special educational needs; student assistant; Elevassistent; en skola för alla ; inkludering; särskilt stöd; specialpedagogik; åtgärdsprogram.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka stödinsatsen i form av elevassistent och hur insatsen kopplas till elevens behov av särskilt stöd. Studien bygger på tidigare forskning kring elevassistentens roll och funktion i arbetet med elever i behov av särskilt stöd och har en kvalitativ ansats där åtgärdsprogram har samlats in och bearbetats med hjälp av dokumentanalys som metod. LÄS MER

 4. 4. Brukarinflytande för personer med psykiska funktionshinder : En kvalitativ vinjettstudie om hur boendestödjare hanterar brukarinflytande i sin yrkesutövning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Annika Sjögren; [2020]
  Nyckelord :User influence; mental disabilities; housing support; discretion; Brukarinflytande; psykiska funktionshinder; boendestödjare; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Social workers who working with housing support through the Social Services Act (SOL) has in their profession several factors to take into account to create influence for the individual users. They are governed by the rules of the local organization, their own valuations as well as the users will and needs which constitutes their discretion. LÄS MER

 5. 5. ”Jag brinner ju för byn” : lanthandlares roll i dagens landsbygdssamhälle samt vilken syn de har på de vanligaste stöden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Maria Asplund; [2020]
  Nyckelord :lanthandlare; livsmedelsbutik; landsbygd; kommersiell service; governance;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks lanthandlares uppfattningar och förutsättningar för att kunna bedriva en lanthandel i gles- eller landsbygd. Genom kvalitativa intervjuer och observationer med sex stycken butiksföreståndare eller butiksbiträden, från Dalarna, Kronoberg samt Hallands län, har information inhämtats för att kunna svara på upp-satsens frågeställningar. LÄS MER