Sökning: "Social Constructionism theory"

Visar resultat 6 - 10 av 170 uppsatser innehållade orden Social Constructionism theory.

 1. 6. "Sakta men säkert är svenskarna på väg att bli en minoritet i sitt eget land" : En kritisk diskursanalys av den svenska migrationspolitiken

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Matilda Piri; Ellen Kjellström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how the discourse on migrants is depicted in parliamentary political debates and to find out if there was any discursive differences in the political debates during 2015 and 2020. The material was composed of 12 political debates, 2 for each year originating from the parliament's website. LÄS MER

 2. 7. Hur normer förmedlas i läroböcker inom samhällskunskap : En kvalitativ innehållsanalys av normkritiskt perspektiv med fokus på familjekonstellationer, funktionsförmåga, kön/genus och vit/icke vithet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Böjeryd; [2020]
  Nyckelord :Keywords; Social science; Study material analysis; Norm criticism; Family constella-tions; Disability; Gender; Non-binary gender person; Whiteness; Non-whiteness and Upper primary school; Samhällskunskap; Läromedelsanalys; Normkritik; Familjekonstellationer; Funktions-nedsättning; Genus; Könsöverskridande identitet; Vithet; Icke vithet och Grundsko-lan.;

  Sammanfattning : The study’s purpose has been to attract attention and facilitate discussion regarding norms that are present in text books in the social science for upper primary school. The theoretical premiss has been a normcritical perspective based on queer theory, social constructionism and intersectionality. LÄS MER

 3. 8. Attityder till äldre personer med alkoholmissbruk : En enkätstudie besvarad av socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen som arbetar med missbruks- och beroendeproblematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Amalia Sunna-Niia; Cindy Thunberg; [2020]
  Nyckelord :Ageism; Alcohol; Attitudes; Elderly; Social Constructionism; Social Work; Alkohol; Attityder; Social konstruktionism; Socialt arbete; Ålderism; Äldre;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om det förekommer negativa attityder till äldre personer med alkoholmissbruk bland socialsekreterare och i så fall i vilken utsträckning, samt om det finns adekvata insatser att tillgå och om detta erbjuds till målgruppen. Studiens syfte besvarades med hjälp av en enkätstudie där intentionen var att studien skulle resultera i en totalundersökning, varpå samtliga små kommuner i mellersta Sverige (med under 15 000 invånare) tillfrågades att delta. LÄS MER

 4. 9. Why we trust What we trust

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofi Hagander; Hampus Harrysson; [2020]
  Nyckelord :Brand Trust; Financial Services; Non-traditional Advertising; Consumption Values; Generation X and Y; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Why we trust What we trust Seminar date: 2020-06-04 Course: BUSN39 Degree project in Global Marketing, 15 credits Authors: Sofi Hagander & Hampus Harrysson Supervisor: Veronika Tarnovskaya Keywords: Brand Trust, Financial Services, Non-traditional Advertising, Consumption Values, Generation X and Y Thesis purpose: Aims to enrich the understanding of how non-traditional advertising in financial services affects consumers' brand trust and if this perception differs between the generational cohorts X and Y. Methodology: This study is based on a philosophy of social constructionism. LÄS MER

 5. 10. Demokrati eller ekonomisk vinst? : En kvalitativ intervjustudie om redaktionsledares syn på demokrati och marknad

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Delgado Johansson Amanda; [2020]
  Nyckelord :democracy; market; news paper; editorial leader; economic; loyalty;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to seek answers how editorial leaders reason around the journalistic balance between democracy and market, together with how they create involvement, attraction and increase the loyalty of the newspapers´ subscribers. The theoretical framework was constructed by using social constructionism, agenda setting theory, democracy perspective and commercialization. LÄS MER